Terug naar overzicht
± min

Actueel overzicht van alle sociale verzekeringswetten!

Helaas krijgen veel slachtoffers van letselschade te maken met voor hen geldende sociale verzekeringswetten. Om u en hen behulpzaam te zijn om door het woud van regels het spreekwoordelijke bos te kunnen zien, geven wij u hieronder een overzicht van de meest belangrijke regelgeving. Laat u bij resterende vragen helpen door deskundige letselschadespecialisten of bel ons voor gratis advies op 0880 - 112 130 (gewoon lokaal tarief!).

Wij geven u bij elke wet een korte omschrijving van de inhoud van de betreffende wet zodat hiermee duidelijk wordt wat de wetgever met deze wet heeft willen bereiken en voorts zijn er linken geplaatst waar zonodig meer informatie over deze betreffende wet is te vinden. Door ons wordt dit overzicht ALTIJD actueel gehouden!

Overzicht van de Sociale wetten:

Toeslagenwet (TW)
De Toeslagenwet zorgt dat een verzekerde die ziek, arbeidsongeschikt of werkloos is, minimaal een inkomen heeft op het sociaal minimum dat voor hem geldt.

Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
De WAZO stelt werknemers in staat werk te combineren met zorgtaken.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
De Wajong zorgt dat langdurig zieke of gehandicapte jongeren een uitkering krijgen

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De WIA zorgt dat werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden een inkomen krijgen.

Werkloosheidswet (WW)
De WW verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
De WAO regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die lang ziek waren. Wie na een wachttijd nog steeds niet voldoende kon werken, kreeg een WAO-uitkering. WAO betekent Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ziektewet (ZW)
De Ziektewet regelt dat een werknemer loon (gedeeltelijk) als uitkering krijgt doorbetaald bij ziekte.

Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Deze wet zorgt dat gezinnen een financiële bijdrage ontvangen voor de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen

Algemene Nabestaandenwet (Anw)
De Algemene nabestaandenwet (Anw) voorziet in een nabestaandenuitkering voor mensen van wie de partner is overleden. Ook regelt de Anw een halfwezenuitkering voor kinderen onder de 18 jaar.

Algemene Ouderdomswet (AOW)
De wetgeving zorgt voor een basispensioen voor mensen van 65 jaar en ouder: het AOW-pensioen.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Deze wet zorgt voor zowel de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens hun werk als voor het bevorderen van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
Deze wet heeft twee doelstellingen: het reguleren van toestroom van arbeidsmigranten op basis van behoeften op de arbeidsmarkt en het bestrijden van illegale tewerkstelling van vreemdelingen

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)
Deze wet verzekert werknemers van een mimimumloon en minimumvakantiebijslag voor verrichte arbeid.

Wet Werk en Bijstand (WWB)
Deze wet regelt een basisinkomen voor iedereen die is aangewezen op een uitkering en iedereen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor reïntegratie in het arbeidsproces.

Loonheffingen
Onder loonheffingen vallen diverse wetten die de rechten en plichten bij inhouding en afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet regelen.

Invorderingswet
De Invorderingswet regelt uw rechten en plichten als het om het betalen, het te laat betalen of het niet betalen van verschuldigde belastingen gaat

Aanvullend Inkomen Ouderen (AIO)
Bent u 65 jaar of ouder en is uw inkomen lager dan het minimuminkomen, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Deze vult uw inkomen aan tot het minimum.

Wet investeren in jongeren (WIJ)
Deze wet regelt dat gemeenten verplicht zijn om jongeren van 18 tot 27 jaar die niet werken of niet naar school gaan en zich bij de gemeente melden omdat zij zelf geen werk kunnen vinden een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide.

Voor elke wet in Nederland geldt dat deze regels en verplichtingen met zich brengt voor zowel burger, werknemers, als werkgevers en overheden. Wij hopen u met bovenstaand overzicht een goed beeld te hebben kunnen geven  van de belangrijkste sociale voorzieningen, geldende belastingen en geldende arbeidsvoorwaarden om zo veilig en gezond te kunnen werken.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.