Terug naar overzicht
± min

Gebreken aan de weg - bussluizen

Bussluizen 1

Verkeerskundig gezien biedt een bussluis grote mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de keuze van de burger met welk vervoermiddel hij zal reizen. Door goed op elkaar sluitende verbindingen kan het openbaar vervoer aantrekkelijk worden gemaakt. Er kan aan het reizigers verkeer dan ook veelal kortere reistijden worden aangeboden.

Om het doorgaande autoverkeer te frustreren zijn er in tal van gemeenten de z.g. Bussluizen aangebracht. Daaruit zijn tevens een aantal arresten voortgekomen, waaruit valt op te maken, dat van een wegbeheerder die opzettelijk een gevaarssituatie schept voor met name personenauto's, waarbij deze bij het passeren ervan in een kuil kunnen vallen en waarbij door de wegbeheerder in het leven geroepen gevaarzetting, voorzienbaar letsel en schade kan ontstaan.

De wegbeheerder, veelal de gemeente die een bussluis aanlegt, die zonder beveiligingsmaatregelen gevaar oplevert voor personen en zaken, zal waarschuwingsmaatregelen moeten treffen. Indien de veiligheid niet voldoende kan worden gewaarborgd, moet de wegbeheerder maar van zodanige inrichting van de weg afzien.

Bussluizen 2

Voor de wegbeheerder is er een bepaalde mate van beleidsvrijheid, doch bij het bepalen van de beveiligingsmaatregelen dient de wegbeheerder rekening te houden dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid aan de dag leggen. Zelfs wanneer er sprake was geweest van onoplettendheid is de eigen schuld van de bestuurder zo gering dat deze in het niet kan vallen bij de schuld van de wegbeheerder.

Bussluizen 3

De weguitrusting dient te voldoen aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Onbekendheid met het gebrek disculpeert de wegbeheerder niet. De wegbeheerder dient adequaat te waarschuwen voor het aanwezige gevaar en dient aan haar zorgverplichting om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.