Terug naar overzicht
± min

Gebreken aan de weg - mankementen in/op wegdek

Mankementen in het wegdek

Bijvoorbeeld,-, uittorende putdeksel of juist een diepliggend putje. Bij gat in het wegdek, dient de wegbeheerder na melding niet een maand te wachten eer er maatregelen worden getroffen. Indien schade ontstaat doordat het gevaar is blijven voortbestaan, dan zal de wegbeheerder niet kunnen aantonen dat zij terstond maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van letsel
Advies: altijd foto's (laten) nemen van de wegsituatie, alsmede eventuele aangebrachte waarschuwingsborden etc.

Mankementen op het wegdek 1

Vaak ontstaat schade als gevolg van de bij onderhoudswerkzaamheden op de weg aangebracht spilt of grintdeeltjes. De wegbeheerder dient daarvoor adequaat te waarschuwen, waardoor de mogelijk
Gebrekkige toestand op de weg kan worden weggenomen. Zie de arresten.

Mankementen op het wegdek 2

Andere voorwerpen, zoals afgevallen lading; glas; autobanden, daar kan de wegbeheerder in het
Algemeen niet voor aansprakelijk worden gehouden. Men zal dienen aan te tonen of de wegbeheerder tevens onderhoudsplichtige toerekenbaar is tekort geschoten in de uitvoering van de op hem rustende taak.

Tenzij regel 1

De wegbeheerder zal doorgaans niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht. In de parlementaire geschiedenis wordt het voorbeeld van de omgewaaide fabrieksschoorsteen aangehaald. De aansprakelijkheid ontbreekt

Tenzij regel 2

In de rechtspraktijk is ook het hiervoor gegeven voorbeeld te vergelijken met de kwestie van de omgewaaide boom. Echter nu gebleken is dat de overige bomen in de nabijheid door eenzelfde ziekte waren aangetast en reeds enige tijd op de lijst stonden spoedig te worden gerooid, kan geen sprake zijn van onbekendheid met het gebrek en dien niet te lang worden gewacht met het rooien van bomen. Van de wegbeheerder mag worden verwacht dat zij adequate maatregelen zal treffen
Om verkeersdeelnemers te waarschuwen tegen afbrekende takken of omvallende bomen.