Terug naar overzicht
± 0 min

Jurilex Letselschade wast Achmea de oren in rechtzaak met principieel karakter!

Regelmatig komt het voor dat ook kinderen betrokken raken bij een ongeval met letsel waarbij het dier verantwoordelijk is voor de letselschade van het kind. Verzekeraars stellen zich dan vaak op het standpunt dat de kinderen eigen schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en de daaruit voortvloeiende letselschade. Voorts wil men dan de kinderen met een deel eigen schuld opzadelen. Ook dat gebeurde in onderhavige casus waarbij Jurilex Letselschade optrad als belangenbehartiger van het kind.

Ongeval met letsel

De vader van Marit, een meisje van toen 12 jaar oud, was eigenaar van een pony en heeft zijn dochter toestemming gegeven om een zogenaamde buitenrit te maken met het dier. Marit, die op een gegeven moment van de pony was afgestapt om een stroompje over te steken met de pony, werd door het dier, dat plotseling opzij stapte, omver gelopen. Zij liep hierbij ernstig letsel op aan haar rechter arm. Zij is diverse keren geopereerd met forse littekens tot gevolg alsmede beperkingen in de fijn motorische bewegingen van de rechterhand en rechterarm.

Erkenning aansprakelijkheid letsel

De vader van Marit was verzekerd bij Interpolis (thans Achmea Schadeverzekeringen) waarbij dekking bestond voor schade welke veroorzaakt is door een dier. Achmea heeft de aansprakelijkheid erkend en gaf voorts aan dat Marit eigen schuld draagt aan haar letsel en de daaruit voortvloeiende letselschade e.e.a. bezien in het licht van artikel 6:101 BW:

  1. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.
  2. Betreft de vergoedingsplicht schade, toegebracht aan een zaak die een derde voor de benadeelde in zijn macht had, dan worden bij toepassing van het vorige lid omstandigheden die aan de derde toegerekend kunnen worden, toegerekend aan de benadeelde.

De rechtbank oordeelde dat vooropgesteld moet worden dat ex artikel 6:179 BW het risico voor het onberekenbare gedrag van een dier in beginsel voor rekening komt van de bezitter (lees:eigenaar) van het dier. In deze zaak ging het duidelijk om de vraag of Marit eigen schuld kan worden toebedeeld.

De rechtbank formuleert grondig dat uit de jurisprudentie (rechterlijke uitspraken)  alsmede uit de parlementaire geschiedenis van artikel 6:101 BW volgt, dat van een kind, in verband met de leeftijd, slechts een beperkt inzicht van gevaar en een beperkt vermogen zich naar dat inzicht te gedragen, mag worden verwacht. De gedraging kan derhalve slechts onder bepaalde omstandigheden worden toegerekend. Dit uitgangspunt geldt naar het oordeel van de rechtbank ook voor het inschatten van het potentiële gevaar dat in de eigen energie van het dier zelf schuil gaat en het onberekenbare element dat daarin is gelegen.

De letselschade van Marit dient naar het oordeel van de rechtbank volledig te worden voldaan. Achmea is veroordeeld tot volledige betaling van de kosten van advocaat mr. A.P. Hovinga die namens Jurilex Letselschade en haar cliënt is opgetreden in rechte. Het zoveelste succes!