Terug naar overzicht
± min

Overleggen volledig medisch dossier aan verzekeraar, medisch adviseur, advocaat?

Rechtbank Arnhem - 20-10-2009.

Tussen partijen staat ter discussie of gedaagde gehouden is haar volledige huisartsendossier vanaf 1979 en haar volledige USZO/GAK-dossier aan Allianz, dan wel de behandelend advocaat van Allianz, dan wel de medisch adviseur van Allianz, af te geven.

De beschikking van de Hoge Raad van 22 februari 2008, RvdW 2008, 256, die gedeeltelijk gelijkluidend is uit de overwegingen van de Hoge Raad komt duidelijk naar voren dat het in beginsel uitsluitend aan de onafhankelijke, door de rechtbank te benoemen deskundige(n) is te beoordelen welke medische gegevens voor de uitvoering van het hem opgedragen onderzoek noodzakelijk zijn en derhalve door de benadeelde dienen te worden verschaft.

Voor een op voorhand af te geven bevel om nadere medische gegevens te verschaffen, is geen plaats. Hiermee strookt dan ook niet de handelwijze van Allianz, om via een omweg, te weten een vordering in kort geding, op grond van artikel 843a Rv te trachten dergelijke gegevens te bemachtigen met het oog op het onderzoek door deskundigen, zoals Bijker-Biemond op de voet van artikel 202 Rv heeft gevorderd. Daarmee beoogt zij kennelijk te bereiken wat de Hoge Raad met de eerdergenoemde beschikkingen juist heeft willen voorkomen.

Aan het voorgaande doet niet af dat de Hoge Raad ook heeft overwogen dat eventueel, waar dat mogelijk is, artikel 843a Rv toepassing kan vinden. In het licht bezien van de gehele beschikking ziet deze overweging naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter namelijk niet op de situatie dat in een kort gedingprocedure afgifte van relevante medische gegevens kan worden gevorderd, maar op de situatie dat, nadat in een reeds aanhangige bodemprocedure is gebleken dat niet alle relevante medische gegevens zijn overgelegd, alsnog op grond van artikel 843a Rv afgifte daarvan kan worden gevorderd.

Een vordering op deze grond vooruitlopend op een nog te entameren voorlopig deskundigenonderzoek is prematuur.

LJN: BJ4425, Rechtbank Arnhem, 185396