Terug naar overzicht
± min

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Geweldsmisdrijf
Zoals de naam van de organisatie al doet vermoeden moet er sprake zijn van een geweldsmisdrijf dat wil zeggen dat u slachtoffer moet zijn geweest van een geweldsmisdrijf. Veel voorkomende geweldsmisdrijven zijn bijvoorbeeld: mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen of verkrachting. Het is niet van belang of er uiteindelijk een dader is aangehouden of dat de dader onbekend is gebleven. Ook als er een dader is aangehouden is het niet van belang of hij veroordeeld is of niet. De Commissie vormt zich zelfstandig een oordeel over dat wat is gebeurd en is daarbij niet gebonden aan het oordeel van de rechter.
Wat wel belangrijk is, is dat u datgene wat u is overkomen aannemelijk kunt maken voor de Commissie. Dit kunt u op verschillende manieren doen: zo is een veroordeling van de dader een sterke aanwijzing voor datgene wat u is overkomen, maar ook uit medische gegevens of getuigenverklaringen kan soms worden opgemaakt wat er is gebeurd. Kortom: het gaat erom dat u voor de Commissie aannemelijk kunt maken dat u het slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf.

Opzet
Het geweldsmisdrijf moet opzettelijk zijn gepleegd. Opzet is een juridische term. Er wordt mee bedoeld dat de dader “willens en wetens” handelde. Het gemakkelijkst valt dit te verduidelijken met een voorbeeld. Als een dief uw tas probeert te stelen en u daarbij omver duwt waardoor u ten val komt en uw arm breekt, dan kunnen we zeggen dat de dief u opzettelijk omver heeft geduwd. Er is geen sprake van opzet als u bijvoorbeeld op het perron loopt en een persoon die de trein nog wil halen in de haast tegen u aanloopt en u daardoor valt. Uiteraard is deze persoon schuldig aan het feit dat u bent gevallen, maar hij heeft u niet willens en wetens (opzettelijk) omver gelopen.
Bij een vuistslag uitgedeeld tijdens een supportersrel bij een voetbalwedstrijd is er wel sprake van opzet de keeper die een bal uit de lucht vangt en daarbij met zijn elleboog de kaak van de tegenstander raakt waardoor deze breekt, kan geen opzet worden verweten.

Nederland
Het geweldsmisdrijf moet in Nederland hebben plaatsgevonden. Uw nationaliteit is niet van belang, u hoeft niet in Nederland te wonen om een aanvraag te kunnen indienen. Zolang het geweldsmisdrijf maar in Nederland heeft plaatsgevonden. Voor geweldsmisdrijven die tijdens bijvoorbeeld de vakantie in het buitenland hebben plaatsgevonden, kan geen tegemoetkoming worden aangevraagd. U moet zich hiervoor wenden tot het Schadefonds van het land waar het misdrijf heeft plaatsgevonden.

Ernstig letsel
Om voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u als gevolg van het geweldsmisdrijf ernstig letsel hebben opgelopen. Dit kan lichamelijk letsel of geestelijk letsel zijn of een combinatie van beiden. Het is moeilijk in het kort aan te geven wat ernstig letsel is en wat niet. Als richtlijn kan worden aangehouden dat letsel met blijvende ernstige gevolgen zoals een ontsierend litteken, het verlies van (het zicht van) een oog of letsel waarbij het herstel lang duurt of waardoor u uw dagelijkse werkzaamheden geruime tijd niet heeft kunnen doen, als ernstig letsel worden aangemerkt. Bij ernstig geestelijk letsel kunt u bijvoorbeeld denken aan slaapproblemen gedurende een langere periode of straatangst. Bij zedenmisdrijven en gewapende overvallen gaat de Commissie er doorgaans vanuit dat er sprake is van ernstig geestelijk letsel.
De Commissie heeft twee medisch adviseur in dienst die in veel gevallen beoordelen of er sprake is van ernstig letsel. De medisch adviseurs baseren zich hierbij op de medische informatie uit het dossier of de aanvullende informatie die zij hebben opgevraagd bij behandelend artsen. Er vindt geen lichamelijk onderzoek plaats. In de loop der jaren hebben de medisch adviseurs zeer veel letsels beoordeeld en bijgehouden in een lijst, de letsellijst. Deze lijst bevat een overzicht van de meest voorkomende letsels en de hoogte van de bijbehorende uitkering wegens immateriële schade.
Als de Commissie vindt dat er geen sprake is van ernstig letsel dan wordt de aanvraag om een tegemoetkoming uit het fonds afgewezen, ook al voldoet u wel aan alle overige voorwaarden.

Medeschuld
Indien u zelf een aandeel in het geweldsmisdrijf hebt gehad, bijvoorbeeld door als eerste geweld te gebruiken, of door een ander uit te dagen, dan kan het zijn dat u geen uitkering of een lager bedrag uit het fonds krijgt. De Commissie is in dergelijke gevallen van oordeel dat u de schade (mede) aan u zelf te wijten heeft. Of u een (lagere) uitkering krijgt hangt af van de mate van medeschuld. De Commissie bestudeert zorgvuldig het strafdossier om zich een oordeel te vormen over de vraag of er sprake is van medeschuld. Als u in de strafzaak zelf eveneens als verdachte bent aangemerkt, kan dit een indicatie zijn voor medeschuld. Indien u zich bezig houdt met criminele activiteiten, zoals de handel in drugs, en het misdrijf waarvan u het slachtoffer bent geworden houdt verband met de uitoefening van deze activiteiten kan eveneens sprake zijn van medeschuld.
Als u een medeburger die door iemand wordt belaagd, te hulp schiet en daarbij zelf gewond raakt, zal niet snel sprake zijn van medeschuld.

Tijdstip van indiening
Een aanvraag om een uitkering uit het schadefonds moet op tijd worden ingediend. Uw aanvraag moet binnen drie jaar na de datum van het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Indien u de aanvraag te laat indient, kan deze niet in behandeling worden genomen. Als het u echter niet kan worden verweten dat u de aanvraag te laat indiende, dan kan in bepaalde gevallen uw aanvraag toch in behandeling worden genomen. Voor misdrijven die hebben plaatsgevonden vóór 1973 kan geen aanvraag worden ingediend.

Nabestaanden en getuigen van een misdrijf
Voor een aantal gedupeerden van misdrijven bestaat er eveneens een mogelijkheid om een aanvraag om een uitkering in te dienen.
Indien een slachtoffer als gevolg van en geweldsmisdrijf is overleden, kunnen de directe nabestaanden (echtgenoot, samenwonende partner, kinderen) van dit slachtoffer een uitkering uit het schadefonds aanvragen. In deze gevallen is een uitkering slechts mogelijk voor een beperkt aantal schadeposten. U moet hierbij met name denken aan de begrafenis-/crematiekosten. Ook als de nabestaande financieel afhankelijk was van het overleden slachtoffer en er door het overlijden minder inkomen voor het levensonderhoud overblijft kan een aanvraag worden ingediend.

Als u getuige was van een misdrijf waarbij een naaste zeer ernstig gewond is geraakt of is overleden, kunt u onder bepaalde voorwaarden ook voor een uitkering in aanmerking komen. U hoeft niet zelf gewond te zijn geraakt. Het aanschouwen van de gevolgen van het misdrijf waarbij een naaste ernstig gewond is geraakt of is overleden kan in bepaalde gevallen op zichzelf al als ernstig letsel worden beschouwd. U wordt dan aangemerkt als “shockschade-slachtoffer”

Rechtshulp gewenst, email vrijblijvend naar onderstaand emailadres