Terug naar overzicht
± min

Verjaring van letselschade

Autoverzekeraar/ WAM - 3 jaar
Relatieve verjaring - 5 jaar
Absolute verjaring - 20 jaar
Verjaring letsel 5 jaar
omvang schade (on)bekend
stuiting van de verjaring, zie verder

De ratio van de verjaring:
Komt voort uit het (ge)geven van rechtszekerheid.
Ook zit aan het rechtsfiguur van de verjaring een wat meer functionele kant aan, men kan niet tot in lengte van jaren alle nota's blijven bewaren.

De rechtszekerheid is niet gebaat als personen onverwachts geconfronteerd worden met een rechtsvordering van vijftig jaar gelden.
De primaire betekenis is ten aanzien van letselschade een zeker tijdsverloop, waarbinnen men een rechtsvordering tot schadevergoeding kan worden ingediend.

Het wordt slechts ter indicatie hier weergegeven. Nadrukkelijk dient u met uw belangenbehartiger/ rechtsvertegenwoordiger contact op te nemen met betrekking tot de verjaringstermijnen in uw specifieke situatie.

Voor wat betreft de autverzekering 3 jaar/ WAM, artikel 10 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, als onderstaand:

Artikel 10
1. Een uit deze wet voortvloeiende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar te rekenen van het feit waaruit de schade is ontstaan.

2. In afwijking van het eerste lid verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade als bedoeld in artikel 1210, onderdeel b, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, van de benadeelde tegen de verzekeraar door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde bekend was of redelijkerwijze bekend had behoren te zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon, en in ieder geval door verloop van tien jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.

3. Indien de gebeurtenis bestond uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, loopt de termijn van tien jaren, bedoeld in het tweede lid, vanaf de dag waarop het laatste van die feiten plaatsvond.

4. Handelingen die de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen een verzekerde stuiten, stuiten tevens de verjaring van de rechtsvordering van die benadeelde tegen de verzekeraar. Handelingen die de verjaring van de rechtsvordering van een benadeelde tegen de verzekeraar stuiten, stuiten tevens de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekerden.

5. De verjaring wordt ten opzichte van een verzekeraar gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde. Een nieuwe termijn van drie jaar begint te lopen te rekenen van het ogenblik waarop een van de partijen bij deurwaardersexploot of aangetekende brief aan de andere partij heeft kennisgegeven dat zij de onderhandelingen afbreekt.

Zie Nieuwe wettelijke regeling