Terug naar overzicht
± min

Wajongers herkeuren, ordinaire wegsaneer operatie of toch niet?

Dit kabinet heeft als voornemen om alle ruim 190.000 Wajongers aan een herkeuring te onderwerpen. Het ligt nog bij veel mensen vers in het geheugen hoe de vorige herkeuringsoperatie van 350.000 WAO’ers is verlopen.

Wajongers zijn een bijzondere groep uitkeringsgerechtigden en zullen daarom met de nodige zorgvuldigheid moeten worden herkeurd. Dit verdienen ze.

Zo heeft ondergetekende bij Mirjam Sterk (CDA 2e Kamerlid) gepleit voor een keuring op passende arbeid.

Uit het rapport “Beperkt aan het Werk” van het Sociaal Cultureel Planbureau en de door het UWV uitgevoerde pilot in het Slotervaart Ziekenhuis komt naar voren, dat Wajongers in een aangepaste functie het best aan het werk komen en blijven. Die functie kan zijn, een afsplitsing van taken uit andere functies of mogelijk een heel nieuw ontworpen functie. Men noemt dit de “Inclusieve arbeidsmarkt” en ziet deze methode als een perspectief voor de Wajonger om aan het werk te komen en structureel te blijven.

Duidelijk blijkt hieruit, dat men zich bewust is van het feit, dat de Wajonger in het algemeen niet aan het werk komt in gebruikelijke functies zoals die thans op de arbeidsmarkt voorhanden zijn. Er wordt als het ware eerst aan de functie gesleuteld voordat die aan de Wajonger wordt gegund. Er ontstaat zodoende dan een zogenaamde Wajong-proof functie.

Als men hiervan uitgaat, zal ook de keuringssystematiek dat het UWV gebruikt (het CBBS) daarop aangepast moeten gaan worden, anders ga je appels met peren vergelijken.

Het UWV zal dan bij de herkeuring de Wajongers niet op gangbare arbeid, zoals dat nu gebeurt, maar op passende arbeid moeten gaan schatten om zodoende een reële restcapaciteit te bepalen. Alleen dan bestaat de kans dat de herkeuringsoperatie van 190.000 Wajongers zorgvuldig en menswaardig wordt uitgevoerd en hun re-integratie mogelijkheden aansluit bij de praktijk. Anders, lijkt het eerder op een ordinaire wegsaneer operatie.

Passende arbeid
Passende arbeid is een term die binnen arbeidsongeschiktheid gebruikt wordt. Onder passende arbeid wordt verstaan arbeid die bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, daarbij rekening houdend met het arbeidsverleden, opleidingsniveau, de beperkingen en salarisniveau.

Passende arbeid is een term die binnen arbeidsongeschiktheid gebruikt wordt. Bij passende arbeid wordt rekening gehouden met je krachten en bekwaamheden. Bij krachten gaat het om de beperkte belastbaarheid, zowel fysiek als psychisch. Bij bekwaamheden gaat het om kennis en vaardigheden. Dit zijn twee zeer belangrijke punten omdat op deze manier vast te stellen is of iemand in staat is bij arbeidsongeschiktheid om mogelijk andere, aangepaste arbeid te doen.

Bij het beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (sociale uitkering of arbeidsongeschiktheidsverzekering) en zo ja, voor welk bedrag, kan passende arbeid het criterium zijn waar naar gekeken wordt. Alternatieve criteria zijn beroepsarbeidsongeschiktheid en gangbare arbeid.

Auteur is Adviseur Sociale Zekerheid.

Leon de Groot Heupner
ldegh@adviesgroepsz.nl