Terug naar overzicht
± min

Wegbeheerder - zorgverplichting

De Hoge Raad hanteert als richtlijn, dat iemand die een gebruiksgoed in omloop brengt, of het nu speelgoed; elektrische apparatuur; medicijnen is of het wegdek, zich ervoor moet inspannen, dat dit goed zal voldoen aan redelijke veiligheidsmaatstaven.

Bij de vraag hoever de wegbeheerder moet gaan, kan worden gesteld, dat de wegbeheerder als ieder ander, voor de aan het nemen van maatregelen verbonden kosten en moeite een afweging zal kunnen maken tegenover het risico, dat juist ontstaat als zij geen maatregelen zouden hebben getroffen en de gevaren daarmede voor de weggebruikers zulks in het leven hebben geroepen.

Een toestand op-stal/werken is gebrekkig als het niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.

Wegbeheerder en controle
De wegbeheerder kan zich niet beroepen op het uitoefenen van een bepaald systematische controle, bestaande uit meldingen van ambtenaren bij het uitvoeren van (andere) werkzaamheden. Ook al zouden andere diensten en burgers de wegbeheerder op de hoogte houden. De rechter stel namelijk dat de wegbeheerder zich dan min of meer afhankelijk maakt van toevallige meldingen van ambtenaren en van de burgerij.

Weggebruiker + normale voorzichtigheid
Wedstrijden over de weg vallen bijvoorbeeld niet onder het normale gebruik van de weg en betreft niet de normale voorzichtigheid die van alle weggebruikers verlangd kan worden.
Die voorzichtigheid zal de weggebruiker tevens moeten aanpassen aan de specifieke omstandigheden ter plekke en het bijzondere karakter van de weg: een bouwstraat met veel bouwverkeer, een onverharde dorpsweg of een kerkepad, daar mogen niet dezelfde eisen worden gesteld als aan een rijksweg.

Omslagpunt
Als het gaat om onverwachte en onvoldoende zichtbare weggebreken, die een gevolg zijn van onvoldoende of onjuiste onderhoud van de weg, dan zal de wegbeheerder spoedig aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld: een verzakt weggedeelte; losliggende putdeksel; kuil in de weg; met gras overwoekerde paaltjes; sleuf in het wegdek etc.

Wij adviseren van de wegsituatie altijd een aantal foto's te nemen, zodat later geen vervelende of zelfs met de werkelijkheid afwijkende verklaringen kunnen worden meegewogen.