Terug naar overzicht
± min

Wettelijke rente

De hoofdregel is dat wettelijke rente verschuldigd is ongeacht de grondslag voor de niet tijdig nagekomen verbintenis tot betaling van een geldsom. Meestal zal de grondslag een onrechtmatige daad.

Vanaf het moment van het ongeval, dat de benadeelde daardoor schade lijdt of zal lijden in zijn vermogen, heeft de benadeelde een opeisbare vordering op de aansprakelijke partij en kan totdat partijen het eens kunnen worden met de slotverrekening, over het nog openstaande bedrag tevens de wettelijke rente opeisen.

Toepassingsgebied wettelijke rente

Wettelijk rente is naast letselschade en zaakschade van toepassing op het zogenaamde onrechtmatige-daads beginsel; schuldvorderingen; toerekenbare tekortkoming etc. De wettelijke rente is verschuldigd ongeacht het uitgangspunt voor het niet tijdig betalen van een geldsom. Ook de omvang van de geldsom hoeft niet vast te staan.

Aanspraak maken op wettelijk rente

Bij het aanspraak maken op de wettelijke rente is het niet vereist dat de benadeelde de aansprakelijke in gebreke stelt. Het reeds in ' verzuim ' zijn is voldoende.

De wettelijk rente is een vooraf door de wet gefixeerde vergoeding voor een te late betaling of voor een nog openstaande vordering uit de schadesom. De hoogte van de wettelijke rente wordt middels een a.m.v.b.