Terug naar overzicht
± min

Wijziging Richtlijn Ziekenhuis- & Revalidatiedaggeldvergoeding per 1 januari 2010

28 december 2009 - Bij afwikkeling van letselschade gelden bepaalde richtlijnen voor de vergoeding van ligdagen in het ziekenhuis en revalidatiecentra.

De oorspronkelijke aanbeveling is ingegaan per 25 februari 1999. De aanbeveling geldt voor dossiers met een schadedatum vanaf 25 februari 1999 en ingeval van lopende dossiers, aangelegd voor deze datum, voor wat betreft de gemaakte kosten vanaf 25 februari 1999. Nadat per 1 maart 2000 de eerste gewijzigde aanbeveling van kracht is gegaan, is per 1 januari 2010 de zesde gewijzigde aanbeveling van kracht. Een historisch overzicht van de te vergoeden bedragen wordt aan het einde van deze aanbeveling weergegeven.

In het najaar van 2008 zijn de kilometervergoeding en de ziekenhuisdaggeldvergoeding van elkaar losgemaakt. De ziekenhuisdaggeldvergoeding is per 1 januari 2009 uitgebreid met
een vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening.

Wijzigingen:
Met ingang van 1 januari 2010 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
•Het normbedrag van € 26,-- per dag bij opname in een ziekenhuis blijft gehandhaafd.
•De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt € 13,-- per dag.

Normering van de daggeldvergoeding

Methode van normering
Gekozen is voor een vast bedrag van € 26,-- per dag bij opname in een ziekenhuis. De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt € 13,-- per dag. Het gaat daarbij om een tijdelijke opname in een revalidatiecentrum, een verpleeginrichting
of een sanatorium.

De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van:
•Kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding
•Kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis/de revalidatievoorziening te veraangenamen.

Hieronder zijn onder andere begrepen:
- extra telefoonkosten, bestaande uit gespreks- en abonnementskosten
- het kopen/huren van boeken en/of tijdschriften
- consumpties (frisdrank)
- huur tv
- huur spelletjes, videofilm e.d.
- parkeergeld familiebezoek
- bloemen;
- fruit, etc.
Op het genormeerde bedrag vindt geen korting plaats in verband met mogelijke besparingen in de thuissituatie. De revalidatiedaggeld-vergoeding staat los van een eventuele vergoeding van de AWBZ-bijdrage.

Uitzonderingen
•Indien men van mening is dat de in redelijkheid gemaakte kosten uitstijgen boven het forfait van € 26,-, resp. € 13,-- per dag, dient men dat met behulp van rekeningen en dergelijke aan te tonen. In dat geval wordt de vergoeding concreet vastgesteld.

Indexering
Periodiek wordt op basis van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS bekeken of aanpassing van het normbedrag noodzakelijk is. Het bedrag wordt verhoogd indien op basis van het indexcijfer de kosten op de peildatum (1 januari van elk kalenderjaar) zijn gestegen met minimaal 5% ten opzichte van 1 januari 2010.

Toelichting
•Aanschaf bed- en ziekenhuiskleding.
Het betreft hier de (eenmalige) aanschaf van nieuwe kleding die men thuis niet draagt c.q. gewend is te dragen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan: pyjama, bed-/ochtendjas, pantoffels, toilettas, e.d.
•Overige kosten
Bij overige kosten bij opname in een ziekenhuis kan gedacht worden aan: consumpties, boeken, spelletjes, huur telefoon en tv, e.d. Voor onderbouwing van deze kosten is navraag gedaan bij een aantal ziekenhuizen, verspreid over het gehele land.

Daar een specifieke kostenstaat voor verblijf in het ziekenhuis/de revalidatievoorziening niet opgesteld kan worden is gekozen voor een vaste vergoeding ziekenhuisdaggeldvergoeding.

Historisch overzicht aanbeveling Daggeldvergoeding
Wijzigingsdatum Ziekenhuisdagvergoeding
1 januari 2010 € 26,--
1 januari 2009 € 25,--
1 januari 2008 € 25,--
1 januari 2006 € 25,--
1 januari 2005 € 23,--
1 januari 2002 € 23,--
1 maart 2000 Hfl. 50,--

Wijzigingsdatum Revalidatiedagvergoeding
1 januari 2010 € 13,--
1 januari 2009 € 12,50
1 januari 2008 -
1 januari 2006 -
1 januari 2005 -
1 januari 2002 -
1 maart 2000 -