Terug naar overzicht
± min

Zegswijze oud minister van justitie van Agt over smartengeld

Dries van Agt, de toenmalige minister van justitie heeft eens de compensatie gedachte van het smartengeld heel aansprekend aangegeven:

" Het ware zoveel beter indien in het verkeer tussen mensen toegebracht leed kon worden goedgemaakt door het aandragen van vreugde. Aangezien dat echter in veel, zo niet de meeste gevallen niet kan, vallen wij terug op het substituut van de materiele schadeloosstelling. Hieraan is wellicht nog deze justificatie gegeven. Die materiele schadeloosstelling is de enige methode om de gelaedeerde- die men rechtstreeks geen vreugde kan verschaffen- in staat te stellen zelf vreugde te vinden door wat hij zoal met die schadevergoeding kan doen."

Het zij zo dat de schade niet in geld te vergoeden is. Het zal niet zo zijn dat de indruk mag bestaan dat deze waarden in geld uit te drukken is. Maar als er sprake is van smart en een ander zal daar verantwoordelijk en schadeplichtig voor zijn, dan dient er compensatie te zijn voor het slachtoffer, meer dan dat deze de last van de ongevalsgevolgen soms levenslang zal moeten dragen.