Algemene Voorwaarden

Begrippen Algemene Voorwaarden

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
 2. De opdrachtnemer: Jurilex Letselschade BV (hierna verder als: “Jurilex”), die de hieronder aangeduide werkzaamheden uitvoert;
 3. Jurilex: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gevestigd aan Landzigt 16-19 te (3454 PE) De Meern
 4. Opdrachtgever: degene die aan Jurilex opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of met wie Jurilex in onderhandeling is over een eventueel te verstrekken opdracht;
 5. Opdracht: hieronder wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Jurilex te bepalen werkzaamheden die door Jurilex verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Algemeen

 1. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij afwijking van deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en zulks door Jurilex schriftelijk is bevestigd;
 2. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Jurilex gesloten opdrachten;
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan;
 4. Indien opdrachtgever ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Jurilex uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever instemt;
 5. Jurilex behoudt zich het recht voor een haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden, dan wel terug te geven.
 6. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de en met Jurilex aangegane opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Dienstverlening | Opdracht

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door Jurilex van de opdrachtmachtiging;
 2. De opdrachtgever verleent aan Jurilex de opdracht tot belangenbehartiging van opdrachtgever ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden (letsel/overlijdens-) schade;
 3. De opdrachtgever verleent aan Jurilex de opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand in het kader van het verhalen van loonschade voor arbeidsongeschikte werknemer(s) van de opdrachtgever.
 4. De werkzaamheden die Jurilex voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Jurilex tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht de rechter om een oordeel te vragen, zal Jurilex de overdracht van het dossier naar één van de samenwerkende advocaten begeleiden;
 5. Jurilex is door de opdrachtverlening gerechtigd om alle werkzaamheden en handelingen te verrichten met betrekking tot het verhalen van de door de opdrachtgever geleden en nog te lijden schade.
 6. Het staat Jurilex vrij elke opdracht te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet.
 7. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Jurilex beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van artikel 24 van deze algemene voorwaarden, kan Jurilex de inmiddels gemaakte kosten (zie kopje Kosten juridische bijstand hieronder) bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

Behandeling van de zaak

 1. Jurilex is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is;
 2. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever;
 3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal Jurilex zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt;
 4. Jurilex is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Jurilex de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe. Met betrekking tot het inschakelen van (medische en andere) deskundigen en procedurele bijstand, zullen zo nodig, naar het oordeel van Jurilex, vooraf aanvullende afspraken met opdrachtgever worden gemaakt.

Medewerking en gegevensverstrekking

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door Jurilex frustreren dan wel onmogelijk maken;
 2. Indien en zolang de zaak bij Jurilex in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen;
 3. Voor het ter betaling kunnen stellen van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, is opdrachtgever verplicht zijn eigen rekeningnummer door te geven waarop deze gelden gestort mogen worden, wat betekent dat opdrachtgever niet onder bewind, curatele etc. staat. In dit geval dient het rekeningnummer van de bewindvoerder, curator, etc. te worden doorgegeven;
 4. Opdrachtgever verleent toestemming aan Jurilex voor het uitbrengen van een – geanonimiseerd – bericht met betrekking tot zijn/haar letselschadezaak (ten behoeve van bijvoorbeeld: klantcases, testimonials, reviews en ratings);
 5. Jurilex houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken gedurende de behandeling van de zaak en adviseert over de voortgang in het (schade)proces.

Vernietiging van oude dossiers

 1. Gedurende een periode van vijf jaar na het afwikkelen dan wel sluiten van een zaak zal het dossier in het (digitale)archief van Jurilex worden bewaard.
 2. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Geheimhouding

 1. Jurilex is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die Jurilex door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten;
 2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim;
 3. Jurilex is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de (letsel/overlijdens-) schade en/of loonschade door te zenden aan de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger alsmede eventueel bij de (letsel/overlijdens) schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Verzending van voornoemde informatie en gegevens door Jurilex aan de wederpartij, diens verzekeraar of andere noodzakelijke betrokkenen bij de (letsel)schaderegeling geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. Jurilex is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van verwijtbare en toerekenbare tekortkomingen van Jurilex of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen;
 2. De aansprakelijkheid van Jurilex voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten;
 3. Jurilex dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen;
 4. Iedere aansprakelijkheid van Jurilex is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, waarbij meer omstandigheden of aanspraken tot schadevergoeding in verband met een fout of reeks van samenhangende fouten tezamen als één schadegeval worden beschouwd.
 5. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Jurilex het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform hetgeen vermeldt staat onder Medewerking en gegevensverstrekking heeft voldaan, is Jurilex daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden;
 6. Jurilex is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk;
 7. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Jurilex binnen 1 jaar nadat degene die meent een aanspraak te hebben bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aansprakelijkheid gebaseerd is.

Kosten juridische bijstand

 1. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals opdrachtgever die lijdt en worden namens opdrachtgever door Jurilex verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de (letsel/overlijdens-) schade hetgeen in artikel 6:96 BW is bepaald. Deze verhaalde kosten voor juridische bijstand komen toe aan Jurilex in het kader van de door Jurilex verrichtte juridische bijstand;
 2. Indien opdrachtgever aan Jurilex de opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van rechtsbijstand in het kader van het verhalen van loonschade voor arbeidsongeschikte werknemer(s) van de opdrachtgever worden vooraf schriftelijk afspraken gemaakt over de kosten voor de door Jurilex verrichte werkzaamheden. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en Jurilex. Jurilex spant zich in om de buitengerechtelijke kosten zoveel mogelijk te verhalen op de aansprakelijke partij;
 3. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van Jurilex. Het honorarium wordt aangevuld met kantoorkosten en indien van toepassing verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever;
 4. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege;
 5. Jurilex behoudt zich het recht voor om het uurtarief aan te passen.
 6. Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan Jurilex te betalen;
 7. Indien de buitengerechtelijke kosten niet (geheel) worden vergoed is Jurilex bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden;
 8. De opdrachtgever stemt ermee in dat de juridische bijstandskosten van Jurilex bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten aan Jurilex over, die zulks aanvaardt (cessie);
 9. Jurilex is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdengeldenrekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar ten behoeve van schadevergoedingen aan opdrachtgever en van deze gelden datgene wat toekomt aan juridische bijstandskosten in te houden. Overigens voert Jurilex in het geval van een opdracht tot belangenbehartiging van de opdrachtgever ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden (letsel- en overlijdens-) schade het beleid dat betalingen van schadebedragen, exclusief de juridische bijstandskosten welke Jurilex heeft moeten maken, zoveel mogelijk rechtstreeks door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de opdrachtgever worden betaald.

Juridische bepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 2. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen arbiter of mediator;
 3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 4. De opdrachtgever vrijwaart Jurilex tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Jurilex houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de AVG/GDPR en verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, behoudens openbaarmaking en verplichtingen die de wet haar opdraagt.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button