Fietsongeval door aanrijding

Wie is er aansprakelijk voor mijn letselschade?

De automobilist is schuldig aan het verkeersongeval

Is de fietser aansprakelijk of is bijvoorbeeld de automobilist aansprakelijk?

Voor het afhandelen van de schade na een fietsongeval is het belangrijk vast te stellen wie schuld heeft aan het veroorzaken van het verkeersongeval. Met andere woorden de aansprakelijkheid voor de aanrijding tussen de fietser en auto moet worden bepaald. Is de fietser aansprakelijk of is bijvoorbeeld de automobilist aansprakelijk? Vraag het onze letselschadespecialisten door hieronder contact met ons op te nemen.

Wanneer de automobilist schuldig is aan de aanrijding tussen de fiets en de auto dan is de eigenaar dan wel houder van het motorvoertuig voor 100% verantwoordelijk voor de schade aan de fiets, de fietser en eventuele schade aan de eigen auto.

Ook wanneer de eigenaar of houder van de auto de auto niet zelf heeft bestuurd, is deze aansprakelijk voor het fietsongeval. De eigenaar of houder van een motorvoertuig is namelijk aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij/zij het motorrijtuig doet of laat rijden. Het maakt voor de aansprakelijkheid bij de aanrijding tussen de fietser en auto dus niet uit wie er reed toen het werd veroorzaakt.

In de situatie waarin de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, betaalt de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen verzekering van de eigenaar van de auto 100% van de schade.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Schadeafwikkeling met verzekeraar

Wanneer de automobilist aansprakelijk is voor de aanrijding met de fietser, neemt de verzekeraar van de automobilist contact op met de fietser. Naast een vragenlijst of schadeformulier, kan de verzekeraar ook een verzoek indienen tot een machtiging voor het inkijken van het medische dossier van de fietser.

Let op: geef als fietser nooit een volledige machtiging af waardoor u de verzekeraar toestemming verleent om al de medische gegevens te bekijken. U kunt beter zelf de noodzakelijke medische gegevens bij uw arts of huisarts opvragen en deze vervolgens naar de verzekeraar sturen.

Wanneer u letselschade hebt opgelopen bij een aanrijding tussen een fietser en een auto, dan is het verstandig een letselschade specialist te raadplegen voor rechtsbijstand. Het inschakelen van onze letselschade juristen kost u niets, want de kosten van de juridische hulp worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

Aanrijding fietser auto aansprakelijkheid

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

De fietser is schuldig aan het verkeersongeval

Wanneer de fietser schuldig is aan het veroorzaken van aanrijding tussen fietser en auto, wordt opnieuw naar artikel 185 van de Wegenverkeerswet gekeken.

Fietsers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermd bij een aanrijding tussen een auto en fietser (een zogenoemde sterkere verkeersdeelnemer).

Regels fietser jonger dan 14 jaar

Wanneer de fietser ten tijde van het ongeval jonger is dan 14 jaar, dan is de eigenaar van de auto altijd volledig aansprakelijk voor de schade. Ook wanneer de bestuurder van de auto geen enkele schuld heeft aan het veroorzaken van de aanrijding, en is de aanrijding tussen de fietser en auto volledig te wijten is aan de fietser. Uitzondering hierop is wanneer sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. De bewijslast hiervoor ligt bij de eigenaar van de auto.

Fietsers die ten tijde van de aanrijding met de auto 14 jaar of ouder zijn en schuld hebben aan het verkeersongeval, zijn voor maximaal 50% aansprakelijk voor de schade. Ofwel, de eigenaar van de auto is alsnog tenminste voor 50% aansprakelijk. Als fietser krijgt u dus minimaal 50% de schade vergoed.

Vindt de automobilist dat de fietser zich tijdens het ongeluk inderdaad roekeloos heeft gedragen? Dan is het verstandig om een letselschade advocaat te raadplegen. De eigenaar van de auto zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waarbij de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen. Als de automobilist (mede) fouten heeft gemaakt, dan is er al snel sprake van 100% schadevergoeding voor de fietser.

Aanrijding fietser auto aansprakelijkheid

Zowel fietser als automobilist zijn schuldig aan het verkeersongeval

Dit is de meest lastige aansprakelijkheid situatie bij een aanrijding met een fietser en auto. Zijn zowel de automobilist als de fietser aansprakelijk voor de aanrijding? Dan kan de eigenaar van de auto zich beroepen op eigen schuld van de fietser mits deze 14 jaar of ouder is.

Als fietser krijgt u op basis van billijkheid altijd minimaal 50% van uw schade vergoed. Dit geldt voor zover er geen sprake is van overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

In dit soort gevallen is het verstandig om een letselschade specialist te raadplegen. De automobilist zal immers proberen zoveel mogelijk fouten van de fietser te benadrukken, waar de fietser zoveel mogelijk de fouten van de automobilist zal aanwijzen.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Smartengeld na een fietsongeval

Is de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval met de fiets? Dan heeft u als slachtoffer ook recht op smartengeld.
Hierbij is het wel belangrijk dat u aan kunt tonen dat het letsel is ontstaan als gevolg van het ongeval. Ga dus na een ongeval altijd direct naar een arts, zodat u dit als bewijst kunt aandragen. De hoogte van het smartengeldbedrag is bij ieder ongeval anders.
Onze letselschadespecialisten helpen kosteloos smartengeld voor uw fietsongeval te claimen. De aansprakelijke verzekeringsmaatschappij betaalt ook de juridische kosten voor de rechtshulp. Neem telefonisch contact op en één van onze letselschade specialisten luistert graag naar uw verhaal. We koppelen de best passende jurist of advocaat aan uw zaak en claimen zo voor u de maximale schadevergoeding én smartengeld.

De schuldige van het verkeersongeval is onbekend

Het kan voorkomen dat de veroorzaker van de aanrijding tussen de fiets en auto niet bekend is of onverzekerd is. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor fietsers die door een aanrijding met een brommer of auto schade hebben geleden, maar deze niet vergoed krijgen doordat bijvoorbeeld de auto is doorgereden.

Letselschade na fietsongeval?

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Neem contact op met de juristen van LetselSchade.nl en hoor direct of het letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag, telefonisch zijn wij op deze dagen geopend van 08:30 tot 17:30 uur.

Bij het bepalen van een rechtvaardige schadevergoeding kijken onze ervaren letselschade juristen vaak naar zaken in het verleden. U kunt er zeker van zijn dat de schadevergoeding die u via ons krijgt hoger is dan die van uw WA-verzekeraar! Bel ons en we kunnen u direct een inschatting geven.

Veelgestelde vragen over letselschade bij een fietsongeval

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Hoe regelt u de aansprakelijkstelling na een fietsongeval?

Als u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Wij kunnen direct beoordelen of de zaak op juridisch vlak, kansrijk is. Mocht u een kansrijke zaak hebben, dan schakelen wij direct een belangenbehartiger voor u in.

Uw belangenbehartiger stelt de wederpartij aansprakelijk voor het fietsongeval. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen hebben wij bewijsstukken nodig, zoals een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct erkennen, maar het kan ook zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij. Het rondkrijgen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen dus een enige tijd duren. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de belangenbehartiger u hiervan direct op de hoogte stellen.

Heeft u recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

Ja, u hebt als slachtoffer van een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij dient de kosten die u maakt als gevolg van het ongeval te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Reparatiekosten van uw fiets
 • Medische kosten
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld is een financiële vergoeding om het leed te verzachten. Fietsers hebben na een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, omdat zij door de wet extra beschermd worden. Fietsers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers in vergelijking met automobilisten. Fietsers krijgen daarom minimaal 50% van hun schade vergoed. Als de fietser geen schuld heeft aan het ongeval dan wordt 100% van zijn schade vergoed.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Kan een letselschadespecialist helpen na een fietsongeluk?

Het is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een letselschadespecialist u kan bijstaan na een fietsongeluk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het letsel is ontstaan door het toedoen van een ander en dat u de toedracht van het ongeval en de schuld van de wederpartij kunt aantonen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak heeft en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Krijgt u als voetganger/fietser een volledige schadevergoeding?

Als voetganger/fietser krijgt u een vergoeding van uw schade wanneer u letselschade hebt opgelopen en de automobilist volledig aansprakelijk is voor het ongeval. Mocht u een gedeelte aan eigen schuld hebben, omdat u bijvoorbeeld zelf ook een verkeersfout hebt gemaakt, dan hebt u altijd recht op vergoeding van uw schade van tenminste 50%.

Maar u hebt ook recht op een vergoeding van 50% van uw schade als u als voetganger/fietser volledig aansprakelijk bent voor het ongeval. Dat wordt ook wel de 50%-regel genoemd. De wetgever beschermt met deze regel fietsers/voetgangers tegen de gevaren van het gemotoriseerd verkeerd.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

  Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button