Privacy statement

Hoe en waarom verzamelt Letselschade.nl persoonsgegevens?

Letselschade.nl verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Letselschade.nl en een (potentiele) klant of aan de situatie dat een (potentiele) klant een mailtje stuurt aan Letselschade.nl.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Letselschade.nl zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Letselschade.nl vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Letselschade.nl. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is Letselschade.nl precies?

Letselschade.nl is onderdeel van Jurilex Groep B.V. en geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Jurilex Groep B.V. is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30224121, gevestigd aan de Landzigt 16-19 te De Meern, bereikbaar op telefoonnummer 085 019 3993 en per mail op info@jurilex.nl.

Heeft Letselschade.nl een Functionaris Gegevensbescherming?

Letselschade.nl heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft de heer Henk Muntjewerf. Het volledige adres vindt u onderaan dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerkt Letselschade.nl en waarom doet zij dat?

Letselschade.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, mailadres, telefoonnummer)
 • Locatiegegevens (woonplaats)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens).

Als je de website van Letselschade.nl bezoekt, verwerkt zij ook nog andere gegevens dan hiervoor aangegeven. Dat kan gaan om:

 • Informatie over het apparaat, locatie, softwaregebruik en dergelijke.

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Letselschade.nl en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de toedracht van het letsel van de klant en het vervaardigen van een definitieve claim.

Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan periodiek overleg over de afwikkeling van het claimen van letselschade.

Het laatste hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren.

Mág Letselschade.nl die gegevens verwerken?

Letselschade.nl verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er om advies gevraagd wordt, als er een letselschade claim wordt gevraagd of als Letselschade.nl zelf een claim indient. Verder verwerkt Letselschade.nl persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Letselschade.nl redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Letselschade.nl in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

 • dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
 • Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Letselschade.nl (of een derde)
 • Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Letselschade.nl noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen offertes uitbrengen, enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Letselschade.nl meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Letselschade.nl uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Letselschade.nl neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Letselschade.nl de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Letselschade.nl alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Letselschade.nl zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft Letselschade.nl overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals Letselschade.nl zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

Letselschade.nl beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Letselschade.nl geeft in sommige gevallen persoonsgegevens door aan derde landen, met name de VS. Dat gebeurt alleen als op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat in het betreffende land een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is. Ten aanzien van de VS geldt dat wij alleen gegevens doorgeven aan partijen die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Letselschade.nl bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Letselschade.nl heeft opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Letselschade.nl allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Letselschade.nl waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Letselschade.nl zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd  langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Letselschade.nl een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Letselschade.nl uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

 • Letselschade.nl
 • De heer Henk Muntjewerf
 • Landzigt 16-19, De Meern
 • tel:0880-112130
 • info@Letselschade.nl.nl

Letselschade.nl zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Letselschade.nl handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij Letselschade.nl sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Letselschade.nl geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?

 1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Letselschade.nl een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
 2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Letselschade.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Letselschade.nl beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
 3. Het privacybeleid van Letselschade.nl ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.
 4. Letselschade.nl zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacybeleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
 5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Letselschade.nl heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Versie 1.0, d.d. 24-08-2018

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button