✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Algemene voorwaarden

Letselschade.nl is onderdeel van Jurilex B.V.

Inhoud  

Grondslag van het certificaat

Art. 1 Begripsomschrijvingen
Art. 2 Geldigheidsgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht
Art. 3 Omschrijving van de rechtsbijstand
Art. 4 Kosten van de rechtsbijstand
Art. 5 Inschakeling externe deskundigen
Art. 6 Geschillen over de verlening van rechtsbijstand
Art. 7 Aanmelding van de zaak
Art. 8 Verval van rechten
Art. 9 Uitsluitingen
Art. 10 Wijziging van voorwaarden
Art. 11 Begin en einde van het certificaat
Art. 12 Adres
Art. 13 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Art. 14 Hardheidsclausule
Art. 15 Privacybescherming

Grondslag van het certificaat

Het aan de certificaathouder ten behoeve van hemzelf en zijn gezin verstrekte certificaat voor verkeersrechtsbijstand is geen verzekering in de zin van de wet. Het beoogt het gezin rechtshulp te verlenen bij het verhalen van verkeersschaden, in de ruimste zin van het woord, welke het gevolg zijn van een aanrijding, botsing of eenzijdig ongeval waarvoor een derde of derden aansprakelijk gehouden kan/kunnen worden.

Waar in deze algemene voorwaarden de mannelijke persoonsaanduiding wordt gebruikt, worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Certificaat

Het aan het de certificaathouder ten behoeve van hemzelf en zijn gezin verstrekte certificaat voor de verkeersrechtsbijstand en de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

  • Certificaathouder

Degene aan wie het certificaat is verstrekt. Waar in deze algemene voorwaarden “certificaathouder” wordt genoemd, wordt ook bedoeld het “gezin”.

1.3 Gezin
1.3.1 de echtgenoot of partner, die met de certificaathouder duurzaam samenwoont;
1.3.2 de inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen;
1.3.3 de niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en stiefkinderen, die in Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven;
1.3.4 de inwonende (schoon)ouders;
1.3.5 de gemachtigde bestuurder of passagier van een voertuig dat aan een certificaathouder of gezin toebehoort;
1.3.6 de nagelaten betrekkingen van een certificaathouder of gezin, indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens het certificaat aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

1.4 Rechtsbijstand
1.4.1 Het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil dat de certificaathouder betreft;
1.4.2 Het behartigen van de juridische belangen van de certificaathouder in een geschil waarin hij betrokken is geraakt door het geldend maken van vorderingen.

1.5 Jurilex Letselschade B.V.
De verlener van de rechtsbijstand op basis van het certificaat.

Artikel 2 Geldigheidsgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht

2.1 Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is.
2.2 Alleen in het geval een WAM-verzekerd voertuig van de certificaathouder betrokken is bij een ongeval, wordt ook rechtsbijstand verleend binnen Europa. De rechtsbijstand is in dat geval beperkt tot buitengerechtelijke rechtsbijstand.

Artikel 3 Omschrijving van de rechtsbijstand

3.1 Het certificaat geeft recht op rechtsbijstand in natura aan de certificaathouder.
3.2 Rechtsbijstand is beperkt tot verkeersrechtsbijstand, hetgeen inhoudt het verhalen van de zaakschade en/of letselschade van de certificaathouder als gevolg van een ongeval in het verkeer.
3.3. Rechtsbijstand wordt verleend mits er een redelijke kans bestaat op het behalen van het beoogde resultaat. Als het beoogde resultaat in redelijkheid niet te verwachten is, doet Jurilex Letselschade B.V. daarvan gemotiveerd mededeling aan de certificaathouder.
3.4 Indien Jurilex Letselschade B.V. een zaak in behandeling neemt, zal zij eerst in overleg met de certificaathouder een regeling in der minne nastreven.

Artikel 4 Kosten van de rechtsbijstand

4.1 Uitsluitend de volgende kosten worden vergoed:
4.1.1 interne kosten: de behandelingskosten van de schadebehandelaar van Jurilex Letselschade B.V.
4.1.2 externe kosten: de kosten van ingeschakelde experts, advocaten of andere deskundigen, uitsluitend na schriftelijke toestemming van Jurilex Letselschade B.V. en mits naar het oordeel van Jurilex Letselschade B.V. in het belang van de zaak; alle tezamen tot een bedrag van maximaal € 5.000.-
4.2 Onder meer de volgende kosten worden (dus) niet vergoed:
4.2.1 de (proces) kosten van de tegenpartij voor zover zij krachtens een rechterlijke uitspraak, een arbitraal vonnis of een bindend advies ten laste van de certificaathouder komen
4.2.2 de reis- en verblijfkosten van de certificaathouder, wiens persoonlijke verschijning door een rechterlijke instantie wordt gelast
4.2.3 getuigentaxen
4.2.4 griffierechten
4.2.5 deurwaarderskosten die verbonden zijn aan het betekenen van een exploot in een gerechtelijke procedure
4.3 De certificaathouder is gehouden tot vergoeding aan Jurilex Letselschade B.V. van de kosten van de aan hem verleende rechtsbijstand indien de certificaathouder deze kosten kan verhalen op de wederpartij of op een derde c.q. derden.
4.4 De certificaathouder verplicht zich alle van een wederpartij of een derde partij ontvangen vergoedingen voor rechtsbijstand of vergoedingen voortvloeiende uit een proceskostenveroordeling of incassomaatregel aan Jurilex Letselschade B.V. te voldoen. De certificaathouder verplicht zich in dit verband alle handelingen te verrichten en documenten te ondertekenen die Jurilex Letselschade B.V. in staat stellen deze vergoedingen te ontvangen en voor zover nodig te verhalen op de wederpartij of op een derde c.q. derden.

Artikel 5 Inschakeling externe deskundigen

5.1 Voor het inschakelen van een advocaat geldt dat de certificaathouder, na verkregen toestemming van Jurilex Letselschade B.V., uitsluitend een advocaat benadert binnen het netwerk van advocaten waarmee Jurilex Letselschade B.V. samenwerkt. De certificaathouder zal zelf de opdracht aan de advocaat verstrekken onder bemiddeling van Jurilex Letselschade B.V..
5.2 Indien Jurilex Letselschade B.V. de inschakeling van een andere externe deskundige dan een advocaat noodzakelijk acht, zal uitsluitend Jurilex Letselschade B.V. de opdracht daartoe geven.
5.3 Jurilex Letselschade B.V. mag de kosten van de deskundige rechtstreeks aan de deskundige betalen.
5.4 Jurilex Letselschade B.V. is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige.
5.5 Alle kosten die zijn gemaakt of die het gevolg zijn van het feit dat de certificaathouder, zonder hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Jurilex Letselschade B.V., een derde benadert bij de behandeling van de zaak, in welke hoedanigheid dan ook, komen volledig voor rekening en risico van de certificaathouder

Artikel 6 Geschillen over de verlening van rechtsbijstand

6.1 Indien de certificaathouder het niet eens is met het oordeel van Jurilex Letselschade B.V. dan dient hij dit binnen een termijn van 3 maanden na het verstrekte oordeel schriftelijk en gemotiveerd aan Jurilex Letselschade B.V. mede te delen.
6.2 De directie van Jurilex Letselschade B.V. zal vervolgens de zaak beoordelen en de certificaathouder berichten of Jurilex Letselschade B.V. op haar mening terugkomt.
6.3 Indien de certificaathouder het niet eens is met het oordeel van de directie mag hij op kosten van Jurilex Letselschade B.V. advies inwinnen van een, na voorafgaand overleg met Jurilex Letselschade B.V., door hemzelf aan te wijzen advocaat binnen het netwerk van advocaten waarmee Jurilex Letselschade B.V. samenwerkt.
6.4 Uitsluitend Jurilex Letselschade B.V. zal de opdracht verstrekken aan de advocaat.
6.5 Deelt de advocaat de mening van de certificaathouder, dan zal Jurilex Letselschade B.V. de behandeling voortzetten overeenkomstig het advies van de advocaat.
6.6 Indien deze advocaat met de certificaathouder van mening verschilt over de vraag of rechtsbijstand een redelijke kans biedt op het beoogde resultaat, kan de certificaathouder de zaak tot zich trekken en op zijn eigen kosten voortzetten.

Artikel 7 Aanmelding van de zaak

Zodra een certificaathouder kennis draagt van een gebeurtenis waaraan hij rechten wil ontlenen, dient hij ten aanzien daarvan:

7.1 Alle van belang zijnde feiten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Jurilex Letselschade B.V. mede te delen. De certificaathouder machtigt door deze mededeling Jurilex Letselschade B.V. tot het behartigen van zijn belangen;
7.2 Alle ontvangen stukken zo spoedig mogelijk onbeantwoord aan Jurilex Letselschade B.V. te zenden;
7.3 Zijn volle medewerking aan Jurilex Letselschade B.V. of de ingeschakelde deskundige(n) te verlenen en alles na te laten wat de belangen van hemzelf of Jurilex Letselschade B.V. kan schaden;

Artikel 8 Verval van rechten

Ieder recht uit hoofde van dit certificaat is vervallen:

8.1 indien het verzoek om rechtsbijstand niet binnen een termijn van een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis wordt gemeld tenzij de belangen van Jurilex Letselschade B.V. niet zijn geschaad;
8.2 indien de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen en daardoor de belangen van Jurilex Letselschade B.V. zijn geschaad;
8.3 indien een certificaathouder opzettelijk onjuiste of misleidende gegevens verstrekt of laat verstrekken;
8.4 drie maanden nadat Jurilex Letselschade B.V. heeft medegedeeld dat zij geen beter resultaat mogelijk acht of heeft medegedeeld dat krachtens het certificaat ten aanzien van een gebeurtenis jegens een certificaathouder of gezin geen of beperkte verplichtingen voortvloeien.

Artikel 9 Uitsluitingen

De certificaathouder kan geen rechten aan het certificaat ontlenen

9.1 Indien met het voertuig werd deelgenomen aan een:
9.1.1 snelheidswedstrijd of -rit
9.1.2 behendigheids- of regelmatigheidswedstrijd of -rit, die niet geheel binnen Nederland plaatsvond;
9.2 Bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende regresacties;
9.3 Bij het verhalen van (casco)schade(n) en het eigen risico indien de certificaathouder een cascodekking heeft tenzij er tevens sprake is van letselschade;
9.4 Indien de certificaathouder een voor hem uit het certificaat voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Jurilex Letselschade B.V. heeft geschaad;
9.5 Bij schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij;
9.6 Voor schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

Artikel 10 Wijziging van voorwaarden

Jurilex Letselschade B.V. behoudt zich het recht voor de voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 11 Begin en einde van het certificaat

11.1 Het certificaat vangt aan op het moment dat het wordt uitgereikt.
11.2 Zowel de certificaathouder als Jurilex Letselschade B.V. kunnen het certificaat te allen tijde en zonder opzegtermijn opzeggen.

Artikel 12 Adres

12.1 Kennisgevingen door Jurilex Letselschade B.V. worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de certificaathouder indien deze zijn gedaan aan diens laatst bij Jurilex Letselschade B.V. bekende adres
12.2 De certificaathouder is verplicht Jurilex Letselschade B.V. zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging. 

Artikel 13 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

13.1 Klachten over de totstandkoming en uitvoering van het certificaat dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van Jurilex Letselschade B.V..
13.2 Op het certificaat is Nederlands recht van toepassing.
13.3 Alle geschillen die voortvloeien uit het certificaat zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter. 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien strikte naleving van deze voorwaarden tot kennelijk onredelijke resultaten leidt zullen partijen in overleg bezien of een voor de certificaathouder bevredigende oplossing geboden kan worden.

Artikel 15 Privacybescherming

De bij de aanvraag van het certificaat verstrekte persoonsgegevens worden door Jurilex Letselschade B.V. geregistreerd en verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online