Kosteloos  Deskundig  Onafhankelijk

Algemene voorwaarden

LetselSchade.nl.nl is onderdeel van Jurilex Letselschade B.V.

Algemene Voorwaarden Jurilex Letselschade:

1. Opdrachtbevestiging

De opdrachtgever verleent aan Jurilex Letselschade, hierna te noemen ‘Jurilex’, de opdracht tot belangenbehartiging terzake  de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade.

2. Dienstverlening

De werkzaamheden die Jurilex voor opdrachtgever verricht, wordt zogenaamde buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Jurilex tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Jurilex haar dossier overdragen aan een aan haar kantoor gelieerd letselschade-advocatenkantoor. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

3. Behandeling van de zaak

Indien en zolang de zaak bij Jurilex in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Jurilex beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Jurilex de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

4. Doorsturen gegevens

Jurilex is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

5. Informatie verstrekking

Jurilex houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand

Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Jurilex verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld. Jurilex kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Jurilex. Mocht opdrachtgever schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar, in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. De resterende kosten zal Jurilex voor haar rekening nemen.

7. Cessie; Overdracht van kosten

Opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Jurilex bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Jurilex, welke zulks aanvaardt.

8. Ontvangst betalingen

Jurilex is gemachtigd gelden te ontvangen op haar (derden)rekening en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden. Hierbij zij duidelijk opgemerkt dat Jurilex aandringt op rechtstreekse betaling van de schadepenningen aan opdrachtgever door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

9. Overdracht behandeling

Indien opdrachtgever er voor kiest de behandeling van diens belangen over te dragen aan een andere belangenbehartiger, gaat opdrachtgever er mee akkoord dat diens letselschadedossier aan hem/haar wordt overgedragen, nadat het Jurilex toekomende honorarium en de door Jurilex ten behoeve van het dossier gemaakte kosten zijn voldaan, dan wel door opdrachtgever of diens nieuwe belangenbehartiger ter zake voldoende zekerheden zijn geboden op basis waarvan Jurilex haar honorarium en kosten betaald krijgt of kan krijgen en Jurilex zich daarmee akkoord heeft verklaard.

10. Aansprakelijkheid Jurilex

Jurilex is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jurilex van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Jurilex voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

April 2018/Algemene voorwaarden

Jurilex Letselschade BV

Postbus 111

3454 ZJ De Meern

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online