Richtlijn Huishoudelijk Hulp bij verhalen van letselschade

Heeft u hulp in de huishouding nodig na een letselongeval?

Om duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in het schaderegelingsproces te realiseren, zijn letselschade richtlijnen voor huishoudelijke hulp opgesteld door De Letselschade Raad. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp moet discussie over de vergoeding van de kosten van huishoudelijke hulp bij letselschade voorkomen.

Wat is huishoudelijke hulp?

Onder huishoudelijke hulp wordt verstaan de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen. Uitgezonderd zijn activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid.

Wat is zelfredzaamheid?

Onder zelfredzaamheid wordt verstaan persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid vallen niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Huishoudelijke Hulp Richtlijn kent een aantal afbakeningen/beperkingen:

 • de activiteiten betreffen mantelzorg. Ofwel zorg door familie (echtgenoot, partner, thuiswonende kinderen), vrienden of kennissen, etc.
 • de werkzaamheden betreffen activiteiten voor hulp in de huishouding die vóór het ongeval door het slachtoffer werden verricht.
 • de normbedragen gelden voor een periode van 3 maanden. Bij continuering van de mantelzorg geldt voor de daaropvolgende 3 maanden een uurtarief van €9,50.
 • het staat partijen vrij om in onderling overleg te beslissen de normbedragen onderstaande tabel ook gedurende de periode van 3 tot 6 maanden toe te passen.
 • vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding.
 • de richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
 • onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals die zijn beschreven in de definitie huishoudelijke hulp.
 • de kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.
 • de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp laat de schadebeperkingsplicht van de benadeelde, het slachtoffer, onverlet.

Normbedragen huishoudelijke hulp 2021

Onderstaand hebben we een overzicht opgenomen van de normbedragen voor huishoudelijke hulp uit de Letselschade Richtlijn Huishoudelijk Hulp bij een licht tot matige beperking en bij zware beperkingen. De beperking betreft het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Normbedragen lichte tot matige beperking

 • Alleenstaande: €69,00
 • Tweepersoonshuishouden: €91,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €171,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €148,00

Normbedragen bij zware beperking

 • Alleenstaande: €137,00
 • Tweepersoonshuishouden: €181,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €342,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €295,00

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp bij letselschade 2020

Hieronder vind je een overzicht van hoe de schadevergoeding volgens de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wordt vastgesteld en berekend.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 1 t/m 3

De hoogte van de schadevergoeding gedurende de eerste 3 maanden, wordt vastgesteld volgens de onderstaande formule:

normbedrag volgens mate van beperking x bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval)

Ter verduidelijking:

 • Het normbedrag wordt aangepast aan de mate van beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Deze mate van beperking is maatgevend voor de uiteindelijke schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn. De mate van beperking kan (tijdelijk) veranderen tijdens de looptijd, bijvoorbeeld door een operatie. De betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke partij (verzekeraar) stellen in overleg de mate van een beperking vast. Indien nodig wordt een medisch adviseur geraadpleegd.
 • Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin de benadeelde vóór het ongeval een bijdrage in het huishouden leverde. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25%, 50%, 75% of 100%. Dit percentage is mede maatgevend voor de schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn voor huishoudelijke hulp bij letselschade. Wanneer voor het ongeval de bijdrage in het huishouden nihil was, is er geen sprake van schade. In dat geval is de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp niet van toepassing.
 • De normbedragen gaan uit van twee kinderen per gezin. Indien er kinderen van diverse leeftijden zijn, dan wordt de leeftijd van het jongste kind op het moment van het ongeval leidend.
 • Een eenoudergezin valt ook onder de categorie “gezin”.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de woning, de gezinssamenstelling of de persoon van het slachtoffer in relatie tot het huishouden, die zich niet lenen voor bovenstaande genormeerde vergoeding, zal de schade concreet moeten worden vastgesteld tussen betrokken partijen.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 4 t/m 6

 • Na 3 maanden volgt een beoordelingsmoment. Beoordeeld wordt of de mantelzorg nog voldoet of dat professionele hulp voorhanden dan wel gewenst is.
 • Indien na het beoordelingsmoment gebruik wordt gemaakt van mantelzorg, dan worden de kosten van huishoudelijke hulp gedurende de volgende 3 maanden (maand 4 t/m 6 na het ongeval) vergoed tegen een uurtarief van €9,50.
 • Het staat partijen vrij in onderling overleg te beslissen de normbedragen uit bovenstaande tabel gedurende deze periode gebruiken.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp na 6 maanden

Vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding ter compensatie van de kosten voor huishoudelijke hulp.

letselschadespecialist van letselschade.nl

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen


 • Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking bij letselschade?

  Wanneer u letselschade hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of een hondenbeet komen verschillende kosten voor vergoeding in aanmerking. Onze ervaren letselschadejuristen en NIVRE Register-Experts weten exact waar u recht op hebt en weten dan ook precies welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen noemen wij schadeposten. Bij schadeposten kunt u denken aan medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, maar ook misgelopen inkomsten. Hoe groot of klein de schadeposten ook zijn, wij nemen alles mee in onze schadeberekening en dienen het in bij de aansprakelijke wederpartij. We houden daarbij niet alleen rekening met de gemaakte kosten, maar ook met de te verwachten kosten. Bel met ons intaketeam of vul het contactformulier in en krijg vrijblijvend advies over een letselschadevergoeding van uw schadeposten.


 • Wanneer moet u een letselschade advocaat inschakelen?

  Het is verstandig om af te vragen of een letselschadeadvocaat nodig is om een schadevergoeding te claimen, letselschadejuristen en registerexperts letselschade kunnen dit namelijk ook voor u realiseren. Het verschil tussen een letselschadejurist en een letselschade advocaat, is dat een advocaat alle vrijheid heeft om te procederen. Overigens mag een letselschadejurist dat ook, maar alleen bij schadevergoedingen tot € 25.000 kan een letselschadejurist naar de kantonrechter stappen. De experts van Letselschade.nl adviseren wat voor uw letselschadeschadezaak van belang is. Een gerechtelijke procedure is echter in veel gevallen niet noodzakelijk om een schade te regelen. In 95% van de letselschadezaken komt de zaak in aanmerking voor een minnelijke regeling. Dat houdt in dat de schade door de letselschadejurist namens het slachtoffer, en verzekeraar onderling wordt geregeld. Letselschade advocaat bij gerechtelijke procedure Mocht een letselschade advocaat gedurende het letselschadetraject toch nodig blijken te zijn, omdat het niet lukt om er met de verzekeraar uit te komen en we de zaak daarom willen laten beoordelen door een rechter, dan kunnen wij de zaak overdragen aan de bij ons aangesloten letselschade advocaten. Het is raadzaam om u goed in te lezen voordat u een letselschade advocaat of letselschadejurist inschakelt. Het inschakelen van een letselschade advocaat kan u namelijk duur komen te staan, omdat deze kosten voor rekening van het slachtoffer kunnen komen. Onze letselschade juristen gaan daarentegen wel geheel kosteloos voor u aan de slag, omdat deze kosten naast de schadevergoeding, ook worden verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Vraag naar de mogelijkheden voor uw zaak.


 • Met welke kosten krijgt ik te maken bij letselschade?

  De kosten voor letselschadeslachtoffers kunnen na een ongeval hoog oplopen. De kosten kunnen bestaan uit: gemiste inkomsten omdat u arbeidsongeschikt raakt; medische kosten voor het bezoek aan een specialist; uitgaven voor aanschaf hulpmiddelen en/of medicatie; aanpassingen in of rondom het huis; eigen risico zorgverzekering. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van schadeposten waar u mee te maken kan krijgen. Vaak maakt u nog meer kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding. Uw specialist is er dan ook om alle schadekosten te claimen bij de wederpartij. Wij stellen niet alleen de wederpartij aansprakelijk, maar wij brengen ook alle schadeposten in kaart en dienen deze bij de aansprakelijke partij in.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Call Now Button