Richtlijn Huishoudelijk Hulp bij verhalen van letselschade

Heeft u hulp in de huishouding nodig na een letselongeval?

Om duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in het schaderegelingsproces te realiseren, zijn letselschade richtlijnen voor huishoudelijke hulp opgesteld door De Letselschade Raad. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp moet discussie over de vergoeding van de kosten van huishoudelijke hulp bij letselschade voorkomen.

Wat is huishoudelijke hulp?

Onder huishoudelijke hulp wordt verstaan de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen. Uitgezonderd zijn activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid.

Wat is zelfredzaamheid?

Onder zelfredzaamheid wordt verstaan persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. Activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid vallen niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Huishoudelijke Hulp Richtlijn kent een aantal afbakeningen/beperkingen:

 • de activiteiten betreffen mantelzorg. Ofwel zorg door familie (echtgenoot, partner, thuiswonende kinderen), vrienden of kennissen, etc.
 • de werkzaamheden betreffen activiteiten voor hulp in de huishouding die vóór het ongeval door het slachtoffer werden verricht.
 • de normbedragen gelden voor een periode van 3 maanden. Bij continuering van de mantelzorg geldt voor de daaropvolgende 3 maanden een uurtarief van €9,50.
 • het staat partijen vrij om in onderling overleg te beslissen de normbedragen onderstaande tabel ook gedurende de periode van 3 tot 6 maanden toe te passen.
 • vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding.
 • de richtlijn ziet niet op verzorgende en verplegende taken.
 • onder de richtlijn vallen alle huishoudelijke taken, zoals die zijn beschreven in de definitie huishoudelijke hulp.
 • de kosten van professionele kinderopvang vallen niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.
 • de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp laat de schadebeperkingsplicht van de benadeelde, het slachtoffer, onverlet.

Normbedragen huishoudelijke hulp 2021

Onderstaand hebben we een overzicht opgenomen van de normbedragen voor huishoudelijke hulp uit de Letselschade Richtlijn Huishoudelijk Hulp bij een licht tot matige beperking en bij zware beperkingen. De beperking betreft het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Normbedragen lichte tot matige beperking

 • Alleenstaande: €69,00
 • Tweepersoonshuishouden: €91,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €171,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €148,00

Normbedragen bij zware beperking

 • Alleenstaande: €137,00
 • Tweepersoonshuishouden: €181,00
 • Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: €342,00
 • Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: €295,00

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp bij letselschade 2020

Hieronder vind je een overzicht van hoe de schadevergoeding volgens de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp wordt vastgesteld en berekend.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 1 t/m 3

De hoogte van de schadevergoeding gedurende de eerste 3 maanden, wordt vastgesteld volgens de onderstaande formule:

normbedrag volgens mate van beperking x bijdrage in het huishouden (vóór het ongeval)

Ter verduidelijking:

 • Het normbedrag wordt aangepast aan de mate van beperking van het vermogen tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Deze mate van beperking is maatgevend voor de uiteindelijke schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn. De mate van beperking kan (tijdelijk) veranderen tijdens de looptijd, bijvoorbeeld door een operatie. De betrokken partijen, het slachtoffer en de aansprakelijke partij (verzekeraar) stellen in overleg de mate van een beperking vast. Indien nodig wordt een medisch adviseur geraadpleegd.
 • Bij het vaststellen van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de mate waarin de benadeelde vóór het ongeval een bijdrage in het huishouden leverde. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25%, 50%, 75% of 100%. Dit percentage is mede maatgevend voor de schadevergoeding gedurende de looptijd van deze richtlijn voor huishoudelijke hulp bij letselschade. Wanneer voor het ongeval de bijdrage in het huishouden nihil was, is er geen sprake van schade. In dat geval is de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp niet van toepassing.
 • De normbedragen gaan uit van twee kinderen per gezin. Indien er kinderen van diverse leeftijden zijn, dan wordt de leeftijd van het jongste kind op het moment van het ongeval leidend.
 • Een eenoudergezin valt ook onder de categorie “gezin”.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de woning, de gezinssamenstelling of de persoon van het slachtoffer in relatie tot het huishouden, die zich niet lenen voor bovenstaande genormeerde vergoeding, zal de schade concreet moeten worden vastgesteld tussen betrokken partijen.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp maand 4 t/m 6

 • Na 3 maanden volgt een beoordelingsmoment. Beoordeeld wordt of de mantelzorg nog voldoet of dat professionele hulp voorhanden dan wel gewenst is.
 • Indien na het beoordelingsmoment gebruik wordt gemaakt van mantelzorg, dan worden de kosten van huishoudelijke hulp gedurende de volgende 3 maanden (maand 4 t/m 6 na het ongeval) vergoed tegen een uurtarief van €9,50.
 • Het staat partijen vrij in onderling overleg te beslissen de normbedragen uit bovenstaande tabel gedurende deze periode gebruiken.

Vaststelling schadevergoeding huishoudelijke hulp na 6 maanden

Vanaf 6 maanden na het ongeval betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) een redelijke vergoeding ter compensatie van de kosten voor huishoudelijke hulp.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Veelgestelde vragen

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Een naaste heeft letselschade en ligt in ziekenhuis. Wat kunt u doen?

Als een vriend(in) of familielid letsel heeft opgelopen en nog in het ziekenhuis ligt, dan adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met de juristen van Letselschade.nl op te nemen. Wij beoordelen of er op juridisch vlak sprake is van een zaak. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op.

Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van de omstandigheden. Hoe complexer een zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Wanneer een letselschadeslachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen en een lang behandeltraject moet ondergaan, dan zal een letselschadezaak logischerwijs ook langer duren dan een zaak waarbij het letsel bestaat uit een aantal schaafwonden en kneuzingen.

Hoe lang een letselschadezaak duurt is verder ook afhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. Onze letselschadejuristen zorgen voor een voortvarende start van de letselschadezaak, neem vrijblijvend contact op.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Call Now Button