Bedrijfsongeval en werkgever aansprakelijk?

Onze letselschadespecialisten staan u kosteloos bij.

Als je letselschade hebt opgelopen door een bedrijfsongeval, of een beroepsziekte door slechte arbeidsomstandigheden, dan kun je hiervoor je werkgever aansprakelijk stellen. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd voor bedrijfsongevallen. Bij goed werkgeverschap hoef je je geen zorgen te maken over een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag.

Letsel opgelopen? Werkgever aansprakelijk stellen!

Toch vinden veel werknemers het lastig om de werkgever aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen. Als letselschadeslachtoffer kun je bij het claimen van een letselschadevergoeding na een bedrijfsongeval een belangenbehartiger inschakelen, zoals een letselschadekantoor of letselschade advocaat. Zij geven je advies, verhalen je opgelopen schade bij je werkgever en helpen je gedurende je letselschadezaak. Neem contact op met Letselschade.nl voor kosteloze rechtsbijstand. Voor gratis hulp en advies bel je naar onze helpdesk. Wij beantwoorden graag je vragen.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Letselschade na bedrijfsongeval

Dagelijks lopen werknemers letselschade op gedurende werktijd waarvoor zij hun werkgever aansprakelijk (kunnen) stellen. In elke sector lopen werknemers het risico letsel op te lopen na een bedrijfsongeval. Uiteraard zijn er sectoren waar de kans op letsel groter is, zoals de horeca, agrarische sector en bouw.

Ongeacht in welke sector je werkt, bij letsel na een bedrijfsongeval kun je je werkgever altijd aansprakelijk stellen. Alle materiële en immateriële schade kun je verhalen op je werkgever. Door het bedrijfsongeval krijg je bijvoorbeeld te maken met:

 • ziektekosten
 • extra reiskosten
 • schade aan bezittingen
 • loonderving (gemiste inkomsten)

Je hebt recht op een schadevergoeding ter compensatie van de kosten die je maakt en het misgelopen inkomen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook voor immateriële letselschade kun je een schadevergoeding krijgen in de vorm van smartengeld.

Arbowetgeving: werkgeversaansprakelijkheid

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden. Werkgevers moeten alle voorzorgsmaatregelen nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen, volgens de zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor onder andere:

 • een zorgvuldig ingerichte werkplek, die voldoet aan de arbowetgeving
 • duidelijke instructies
 • deugdelijk materiaal zoals goed gereedschap, veilige machines en beschermingsmiddelen.

Uitzonderingen: wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

Als je toch letselschade oploopt of een beroepsziekte ontwikkelt doordat je werkgever niet aan zijn wettelijke zorgplicht voldoet, dan kun je je werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade.

Ten slotte genieten stagiaires, leerlingen, freelancers en thuiswerkers extra bescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij de werkgever aansprakelijk stellen, ook als hun letselschade door eigen toedoen tijdens werktijd is ontstaan.

Je kunt je werkgever niet aansprakelijk stellen voor letselschade als:

 • de werkgever kan aantonen dat er aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan.
 • de werkgever kan aantonen  dat de letselschade niet het gevolg is van een bedrijfsongeval.
 • de werknemer roekeloos gedrag heeft vertoond, of veiligheidsinstructies bewust heeft genegeerd.

De bewijslast ligt hiervoor altijd bij de werkgever. Als je je als werknemer vervolgens verweert tegen je eigen aansprakelijkheid, dan moet je bewijs aanleveren om dit te ontkrachten. Je moet kunnen aantonen dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

aanrijding met fietser letselschade

Stappen letselschade claimen na bedrijfsongevallen

Om aanspraak op loonschade en of een letselschadevergoeding te kunnen maken, moet er een aanwijsbare schuldige (aansprakelijke partij) zijn en een aantoonbaar verband zijn tussen het bedrijfsongeval en het letsel, en daarmee de ontstane kosten. Bij een letselschadeclaim worden de volgende stappen doorlopen:

 1. bepalen aansprakelijkheid
 2. aansprakelijk stellen tegenpartij
 3. voorschot op claim bepalen
 4. definitie claim vervaardigen
 5. zaak afwikkelen
 6. nazorg

Voor meer informatie over letselschade claimen of het inschakelen van een belangenbehartiger, kun je contact opnemen met onze helpdesk.

letselschade specialist Tores

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen 1 minuut vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselschadevergoeding. Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor het opgelopen letsel.

Gratis rechtsbijstand

Letselschadeslachtoffers kunnen bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat inschakelen. Zij geven je advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en nemen alles uit handen tijdens je letselschade zaak.

Als je letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van de juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van je letselschade jurist of advocaat kost je dan niets.

Bij bedrijfsongevallen met letselschade heeft het behoud van een gezonde arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever hoge prioriteit. Je hoeft je niet bezwaard te voelen om je werkgever aansprakelijk te houden voor je schade. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

Letselschade.nl: Al ruim 14 jaar dé partij voor benadeelden en letselschadeslachtoffers

Letselschade.nl is al ruim 14 jaar hét loket waar slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeval, medische misser of een ander ongeval terecht kunnen met vragen over het persoonlijk opgelopen letsel. Dat kan zijn voor uzelf, maar bijvoorbeeld ook voor een vriend, vriendin, kennis of familielid.

Wij beantwoorden niet alleen de brandende vragen die er zijn vlak na een ongeval, wij adviseren ook over de juridische stappen die genomen kunnen worden om de schade vergoed te krijgen van de verantwoordelijke.

Veelgestelde vragen

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Hoe regelt u de aansprakelijkstelling na een fietsongeval?

Als u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Wij kunnen direct beoordelen of de zaak op juridisch vlak, kansrijk is. Mocht u een kansrijke zaak hebben, dan schakelen wij direct een belangenbehartiger voor u in.

Uw belangenbehartiger stelt de wederpartij aansprakelijk voor het fietsongeval. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen hebben wij bewijsstukken nodig, zoals een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct erkennen, maar het kan ook zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij. Het rondkrijgen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen dus een enige tijd duren. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de belangenbehartiger u hiervan direct op de hoogte stellen.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Geldt de hoofdregel van ‘wie eist, bewijst’ ?

Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige gedraging van de verkeersdeelnemer, het ontstaan van het verkeersongeval en de hieruit voortvloeiende schade. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of via WhatsApp uw casus aanmelden.

Tijdens kantooruren binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

  Persoonlijke gegevens

  Wat is er gebeurd?

  Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

  Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
  Alle vragen met JA beantwoord

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

  Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

  Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
  Jouw antwoord is JA

  Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

  Jouw antwoord is NEE

  Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

  Call Now Button