Letselschade-slachtoffers PIP stellen Duits keuringsinstituut aansprakelijk

Gedupeerde vrouwen stellen het Duitse keuringsinstituut TÜV Rheinland aansprakelijk voor ernstige klachten die door de PIP-implantaten worden veroorzaakt. Het keuringsinstituut wacht waarschijnlijk een miljoenenclaim van de letselschade slachtoffers uit Nederland.  

TÜV Rheinland keurde destijds de omstreden PIP-borstimplantaten goed. De implantaten van de Franse fabrikant PIP lekken vaak of scheuren, dit leidt dan tot letselschade, zoals pijnlijke ontstekingen. De gedupeerde vrouwen worden vertegenwoordigd door de Letselschadeadvocaat SAP. TÜV Rheinland heeft in Frankrijk in november al een zaak verloren en werd veroordeeld tot het betalen van 3.000 euro per persoon aan zo’n 1.700 Franse letselschade slachtoffers.

Lees meer

Vergoeding smartengeld / affectieschade in Nederland & Europa

Ondanks dat het in Nederland al decennia onderwerp van discussie is, kent de Nederlandse wetgeving aan nabestaanden en naasten van slachtoffers (de zogenaamde ‘secondary victims’) geen recht toe op vergoeding van de door hen geleden affectieschade. Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat de Nederlandse politiek zich in de discussie steeds opnieuw buigt over de vragen of in Nederland voldoende draagvlak bestaat voor de vergoeding van affectieschade en of de vergoeding van affectieschade in Nederland wenselijk is.

Lees meer

Hoe kijkt een slachtoffer tegen smartengeld aan?

Het begrip smartengeld is een begrip dat vrijwel iedereen kent. Vaak wordt hier toch door diverse belanghebbenden geheel anders tegenaan gekeken.

Lees meer

Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Bij de vaststelling van de omvang van smartengeld bij letselschade is het raadzaam een onderscheid te maken naar de wijze van vaststellen, de voor de vaststelling relevante factoren en de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Lees meer

Letselschadevergoeding van 168 miljoen dollar voor 'billentikkers'!

Weer zijn het Amerikaanse taferelen die de boventoon voeren bij het verkrijgen van schadevergoedingen. Thans blijkt een Amerikaanse vrouw een duizelingwekkend bedrag te krijgen van 168 miljoen dollar schadevergoeding wegens seksuele intimidatie op het werk. Hiervan is melding gemaakt in de krant The Los Angeles Times. Ook dit is wederom een vergoeding die de boventoon voert. Het is, zo blijkt, de grootste schadevergoeding te zijn die ooit in Amerika is toegekend aan een natuurlijk persoon vanwege pesterijen op de werkvloer.

Lees meer

Update 2012: Smartengeld bij ‘licht letsel’

Verzekeraars streven naar normeringen in de letselschadebranche om zodoende haar reserveringen makkelijker en nauwkeuriger te kunnen vaststellen en daarmee uiteindelijk nauwkeurig de premiestellingen voor aansprakelijkheidsverzekeringen.

Lees meer

Smartengeld voor aangevallen politieagent

Woensdag 9 augustus 2011, is te Zutphen bepaald dat een 19 jarige door het lint gegane jongeman uit het plaatsje Aalten een politieagent persoonlijk een smartengeldvergoeding zal moeten betalen van € 500,00. Dit bedrag komt boven op de door hem te betalen boete. Dit bedrag is toegewezen nadat deze jongeman een politieagent te lijf is gegaan en tevens had bedreigd.

Lees meer

Smartengeld benoemd

Smartengeld ook wel eens genoemd;

Allemaal toch verwarrend als dan blijkt dat het om hetzelfde begrip, namelijk smartengeld gaat.

Lees meer

Smartengeld

Smartengeld dient ter vergoeding van immateriële schade. Bij verwondingen of overlijden is er in de regel ook materiële schade. Voorbeelden daarvan kunnen zijn de reparatiekosten van de auto, het inkomensverlies, kosten van de uitvaart of die van extra huishoudelijke hulp. Verhalen van smartengeld kan alleen als er een aansprakelijke tegenpartij is. De automobilist die in een moment van onoplettendheid tegen een boom rijdt, heeft geen aansprakelijke tegenpartij en kan dus geen smartengeld claimen. Zijn gewonde inzittenden wel.

Lees meer

Smartengeld: Inbreuk op persoonlijke levenssfeer door observatie particulier recherchebureau.

Rechtspraak.nl - 21-07-2009.

Waneer een alimentatiegerechtigde betwist dat er sprake is van een ‘samenleven met een ander als waren zij gehuwd’ in de zin van art. 1:160 BW, ontkomt de alimentatieplichtige - teneinde het bewijs van dat samenleven te kunnen leveren - bijna niet aan het (laten) observeren van de (woning van de) alimentatiegerechtigde en/of de vermoedelijke nieuwe partner.

Lees meer

Moordenaar betaalt schadevergoeding

Pascal F., de moordenaar van studente Nadia van de Ven, moet een schadevergoeding van mogelijk enkele tonnen betalen aan de moeder van het slachtoffer. Volgens advocaat Bas Martens, die de moeder bijstaat, is het in Nederland voor het eerst dat een claim voor zowel de materiële als immateriële schade aan een nabestaande wordt toegewezen.

Lees meer

Nieuwe Smartengeldgids ANWB

In de ANWB smartengeldgids staan vele gerechtelijke uitspraken waarin smartengeld toegewezen is. Elke vier jaar verschijnt hiervan een nieuwe versie van de ANWB smartengeldgids.

Lees meer

Litteken - smartengeld

Rechtspraak.nl - 30-06-2009

Letsel na vechtpartij in café. Litteken van circa twee centimeter in gezicht. Smartengeld: € 2000,-. (gevorderd: € 3500,-).

Lees meer

ANWB Smartengeldgids

Een hulpmiddel kan zijn de ANWB smartengeldgids, die eens per drie jaar wordt herzien. Recentelijk is een nieuwe update uitkomen. Het kan slechts als basis dienen ter bepaling van het smartengeld daar velerlei situaties mogelijk in beginsel een aantal gelijke factoren bezitten, maar in het specifieke geval totaal verschillend kunnen zijn. U kunt voor meer informatie bij ons terecht. Wij helpen u graag verder bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Laat u niet zomaar afkopen door aansprakelijke verzekeraars. Een goed gedegen onderzoek kan u veel opleveren.

Lees meer

Affectieschade

Eerste Kamer - 05-06-2009.

Dit wetsvoorstel regelt de vergoeding van zogenaamde affectieschade. Bepaald wordt dat iemand die immateriële schade lijdt doordat degene met wie die persoon een affectieve relatie heeft, ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, recht heeft op een vergoeding.

Lees meer

Hoeveel Smartengeld?

Indien iemand letsel heeft opgelopen (lichamelijk en/of geestelijk) door de schuld van een ander, heeft men in principe recht op smartengeld.

Lees meer

Apeldoorners recht op schokschade

Spits - 05-05-2009.

(verder op deze pagina: Wat is schokschade of affectieschade?)

Lees meer

Smartengeld wordt vastgesteld naar redelijkheid

Het smartengeld wordt vastgesteld naar redelijkheid en billijkheid. Het laatste zal beteken dat rekening zal moeten worden met alle omstandigheden van het specifieke geval. Ook zal rekening worden gehouden met de schuldvraag en de economische omstandigheden van de tegenpartij.

Lees meer

Smartengeld - geestelijk letsel

Geestelijk letsel

Psychische schade zal door een psycholoog of een psychiater moeten worden vastgesteld. Psychisch onbehagen en ergernis zijn onvoldoende om te worden aangemerkt als aantasting van de persoon.

Lees meer

Wanneer recht op smartengeld volgens de wet ?

Artikel 6:106 BW geeft de wettelijke grondslag voor de gevallen waarin het mogelijk is een vergoeding van de immateriële schade toe te kennen. Dit artikel luidt:

Lees meer