Letselschade slachtoffers verliezen WMO voorziening; let goed op bij onderhandeling met aansprakelijke verzekeraars!

Op 19 juni j.l. heeft de Centrale Raad van Beroep een opmerkelijke uitspraak gedaan die ingrijpende gevolgen kan hebben voor personen die als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of medische fout ziek en/of arbeidsongeschikt zijn geworden.

Lees meer

Wijzigingen in de sociale wetgeving anno 2013 kunnen van invloed zijn op letselschade uitkeringen.

Per 1 januari 2013 heeft ons sociale stelsel een groot aantal wijzigingen ondergaan. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong, waarmee letselschade slachtoffers of nabestaanden te maken kunnen kijken na een ongeval, zijn vanaf 1 januari 2013 aangepast. De sociale verzekeringen zijn met name aangepast omdat de uitkeringen die hieruit voortvloeien op haar beurt gekoppeld worden aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is namelijk per 01.01.2013 gestegen van € 1.456,20 naar € 1.469,40 euro bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen.

Lees meer

Nieuwe Ziektewet (Wet Modernisering Ziektewet) positief voor letselschade slachtoffers vanaf 01.01.2014!

Per 1 januari 2014 gaat een nieuwe Zietewet gelden, welke er voor zorgt dat uitkeringen uit hoofde van deze wet ten behoeve van werknemers, die na een tijdelijk arbeidscontract, ziek of arbeidsongeschikt uit dienst gaan, op het bord van de dan ex-werkgever komt te liggen.

Lees meer

Wat betekenen de nieuwe wetsvoorstellen voor letselschade slachtoffers?

Niemand kan er meer omheen. In vrijwel alle kranten wordt de laatste dagen en weken gepubliceerd over de nieuwe wetsvoorstellen van de regeringspartners VVD en PvdA. Lag eerst de nadruk op de zorgtoeslag die de hogere inkomensgroepen moest raken, nu is dat plan verschoven naar belastingkortingen die de hogere inkomensgroepen minder profijt geven. Al met al maatregelen om mensen met een inkomen uit werk mee te laten betalen aan de tekorten waarvoor wij allen moeten opdraaien.

Lees meer

Aanpassing Ziektewet (nog) niet akkoord in Eerste Kamer

Een modernisering van de Ziektewet staat op het punt te gebeuren, maar een meerderheid in de Eerste Kamer gaat vooralsnog niet akkoord. Vlak voordat de heren en dames politici van hun zomervakantie gingen genieten is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Lees meer

Reïntegratie bij letselschade verloopt steeds moeizamer door toename werkloosheid!

De gevolgens van de economische crisis, waar wij als land momenteel ook in verkeren, heeft ook negatieve gevolgen voor reïntegratiepogingen van arbeidsdeskundigen met slachtoffers van letselschade. Het wordt immers steeds moeilijke omgeschoolde slachtoffers elders te plaatsen. Subsidies zijn niet meer de pleister op de spreekwoordelijke wonden van werkgevers.

Lees meer

Fraude met uitkeringen zoals WIA, WW en ANW zwaarder bestraft!

Uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank en het UWV is naar voren gekomen dat  steeds vaker uitkeringsfraude wordt opgespoord. Dit kost de Nederlandse belastingbetaler 86 miljoen euro per jaar; ofwel 20 miljoen euro meer dan in het onderzoeksjaar 2010.

Lees meer

Arbeidsongeschikt door letsel? Toch géén loondoorbetalingsplicht uitzendbureaus!

In tegenstelling tot eerste berichten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoeven uitzendbureaus bij arbeidsongeschiktheid door letsel of ziekte van uitzendkrachten, toch niet twee weken lang het loon door te betalen. Deze wijziging is tot stand gekomen op advies van de Raad van State. Deze maatregel, de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus, wordt nu uit het wetsvoorstel geschrapt, dat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van de zogenaamde ‘vangnet-mensen’ moet beperken.

Lees meer

Vrijwillig letsel oplopen kan... !

Het is niet gebruikelijk op onze site ongevallen te vermelden of uitvoerig te bespreken, maar meer de gevolgen hiervan.

Lees meer

WW-kas is leeg! Welke reparatiewet wordt hiervoor bedacht?

De sociale WW-kas heeft al ruim de bodem bereikt. We kunnen kort zijn; heel simpel gezegd...het geld is op! Het UWV heeft zelf de cijfers naar buiten gebracht dat er inmiddels een tekort is van bijna 2 miljard euro. Er is dus geen geld meer om de werkloosheidsuitkeringen te betalen.

Lees meer

Verscherping van de ZW (Ziektewet) in 2013

Momenteel heeft het Kabinet voorgenomen mensen die ziek zijn sneller aan het werk te krijgen door het toepassen van een aantal maatregelen. Het gaat hierbij om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn. De ministerraad is inmiddels akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat momenteel bij de Raad van State ligt ter advies.

Lees meer

Ziektewet aangepakt ten gunste van wie?

Waarschijnlijk zullen letselschade slachtoffers nog strenger dan voorheen door hun werkgever worden belaagd om zo snel mogelijk het werk te hervatten. De werkgever hangt immers een premieverhoging boven het hoofd.

Lees meer

Actueel overzicht van alle sociale verzekeringswetten!

Helaas krijgen veel slachtoffers van letselschade te maken met voor hen geldende sociale verzekeringswetten. Om u en hen behulpzaam te zijn om door het woud van regels het spreekwoordelijke bos te kunnen zien, geven wij u hieronder een overzicht van de meest belangrijke regelgeving. Laat u bij resterende vragen helpen door deskundige letselschadespecialisten of bel ons voor gratis advies op 0800 - 0112 (gewoon lokaal tarief!).

Lees meer

Wajongers herkeuren, ordinaire wegsaneer operatie of toch niet?

Dit kabinet heeft als voornemen om alle ruim 190.000 Wajongers aan een herkeuring te onderwerpen. Het ligt nog bij veel mensen vers in het geheugen hoe de vorige herkeuringsoperatie van 350.000 WAO’ers is verlopen.

Lees meer

Plicht op loondoorbetaling blijft twee jaar

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Kamp heeft bevestigd dat de angst die bestaat dat de loondoorbetalingsplicht zou worden afgeschaft, ongegrond is. Het gaat daarbij om de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers van twee jaar voor een zieke werknemer. Deze blijft dus overeind.

Lees meer

Chronisch zieke levert extra in

Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gaan er fors meer in koopkracht op achteruit dan de rest van Nederland. Waar de gemiddelde Nederlander volgend jaar met een koopkrachtdaling van 0,25 procent te maken krijgt, moet de chronisch zieke en gehandicapte 65-minner daarbovenop nog eens extra een half tot anderhalf procent inleveren.

Lees meer