Verjaring in het verkeersrecht bij letsel

De mogelijkheid om de WAM-verzekeraar (de verzekeraar van een gemotoriseerd voertuig) of het Waarborgfonds Motorverkeer aan te spreken verjaart drie jaar na een ongeval. Deze termijn is kort, maar de uitwerking wordt verzacht door een zeer eenvoudige stuiting: het is voldoende om mondeling of schriftelijk in gesprek te komen met de verzekeraar.

Lees meer

Achmea aansprakelijk voor vergeten van stuiten verjaringstermijn!

Hoge Raad | 03 februari 2012 | BV2719 | 10/04120

Ons hoogste rechtscollege De Hoge Raad heeft op 3 februari jongstleden Achmea aansprakelijk gehouden voor het verzuim haar verzekerde te wijzen op het stuiten van een verjaringstermijn.

Lees meer

Relatieve- 5 jr. En absolute verjaringstermijn 20 jr.

Naast de relatieve verjaringstermijn van vijf jaar bij letselschade kent men ook de absolute verjaringstermijn van twintig jaar. Wanneer iemand na de gebeurtenis en wanneer daarna de twintig jaar nog niet zijn verstreken, zowel met zijn schade als met de aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, dan zal met spoed de verjaringstermijn moeten worden gestuit en zal vanaf deze stuiting van de verjaring zal een termijn van vijf jaar beginnen.

Lees meer

Verjaring van letselschade

Autoverzekeraar/ WAM - 3 jaar
Relatieve verjaring - 5 jaar
Absolute verjaring - 20 jaar
Verjaring letsel 5 jaar
omvang schade (on)bekend
stuiting van de verjaring, zie verder

Lees meer

Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7:942 BW

De minister heeft de gelegenheid van het wetsvoorstel deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade te baat genomen om een artikel te wijzigen dat met de deelgeschilprocedure op zichzelf weinig te maken heeft, te weten de bepaling die de verjaring van de rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van uitkering regelt. Het betreft artikel 7:942 BW.
De regel was, en zal ook in de toekomst zijn, dat de rechtsvordering tegen de verzekeraar verjaart, drie jaar nadat de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden (art. 7:942 lid 1). De wijziging waarin het wetsvoorstel voorziet, heeft betrekking op de wijze van stuiten en de gevolgen van stuiting van de rechtsvordering tegen de verzekeraar uit hoofde van een aansprakelijkheidsverzekering. Het oude artikel 7:942 lid 2 bepaalde dat de verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe termijn begon te lopen, óf door erkenning van de aanspraak, óf door ondubbelzinnige afwijzing bij aangetekende brief. De termijn die na erkenning begon te lopen bedroeg, gegeven lid 1, drie jaar. Dat is geen opvallende termijn. Wél opvallend is de termijn die ging lopen na afwijzing door de verzekeraar. Die bedroeg krachtens lid 3 slechts zes maanden.
De minister vindt die termijn van zes maanden bij nader inzien voor aansprakelijkheidsverzekeringen te kort. Hij constateert dat de afwikkeling van schadeclaims vaak veel tijd in beslag neemt en dat daaraan veelal langdurige onderhandelingen vooraf gaan. Om die reden wordt in het wetsvoorstel aan artikel 7:942 een vierde lid toegevoegd, dat bepaalt dat in geval van aansprakelijkheidsverzekeringen iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde de verjaring stuit. Een nieuwe termijn van drie jaar begint te lopen, óf door erkenning van aansprakelijkheid, óf doordat de verzekeraar bij aangetekende brief ondubbelzinnig te kennen geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt.
In dit artikel wordt op een aantal aspecten van de nieuwe regeling ingegaan.

Lees meer

'Stuiting van de verjaring'

Door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling, kan de benadeelde ondubbelzinnig diens vorderingsrecht veiligstellen en als het ware wordt daarmee de lopende of de binnenkort te verwachten verjaring afgebroken en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Lees meer

Omvang schade (on)bekend

Dat de precieze omvang van de schade nog niet exact bekend is, omdat de schade nog niet in volle omvang kan worden vastgesteld, maar eerst in de loop van de tijd blijkt.

Lees meer

Nieuwe wettelijke regeling

In de nieuwe wettelijke regeling is de absolute verjaringstermijn van twintig jaar vervallen in zaken van verborgen letselschade. Wat resteert is een verjaringstermijn van vijf jaar voor een verhaalsactie. Die termijn gaat lopen op het moment dat de getroffene bekend raakte met de opgelopen schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon. Een vordering tot verhaal van opgelopen schade kan dus niet meer verjaren voordat die schade zich heeft geopenbaard.

Lees meer