✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Bewijslast en stelplicht werkgever

Wanneer u door een bedrijfsongeval schade heeft opgelopen, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade. Ten aanzien van de stelplicht en de bewijslast, zoals deze uit het tweede lid van art. 7:658 BW volgt, geldt dat indien vaststaat dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, de bewijslast en stelplicht doorgaans bij de werkgever ligt. Werknemers krijgen hierdoor extra juridische bescherming tegen de risico’s van schade in de uitoefening van werkzaamheden.

Ook wanneer onduidelijk is hoe het bedrijfsongeval precies is gebeurd en wat de oorzaak is geweest, geldt een ruime bewijslast voor de werkgever. In bijna alle gevallen is de werkgever aansprakelijk voor het ongeval en de hieruit voortvloeiende schade.

Stelplicht en bewijslast

Artikel 658 BW luidt als volgt:

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

Wanneer u als werknemer een schadevergoeding van uw werkgever eist voor schade die u heeft opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval, is een werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Een werkgever kan alleen de aansprakelijkheid weerleggen, wanneer wordt aangetoond dat:

  • er geen schade is of
  • de schade niet bij de uitoefening van het werk is ontstaan of
  • de schade het gevolg is van opzet van werknemer of
  • de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van werknemer of
  • werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan om het bedrijfsongeval te voorkomen.

Zorgplicht werkgever

Op een werkgever rust een zorgplicht. Werkgevers zijn verplicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Dit houdt in dat werkgevers redelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat werknemers tijdens de uitoefening van werkzaamheden geen schade lijden. Werkgevers dienen maatregelen te treffen en aanwijzingen aan werknemers te verstrekken, zoveel als redelijkerwijs nodig is, om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijden door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.