✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Het letselschade keurmerk

In Nederland heeft Stichting Keurmerk Letselschade een keurmerk ontwikkeld. Stichting Keurmerk Letselschade is per 1 januari 2017 gefuseerd met De Letselschade Raad. Stichting Keurmerk Letselschade handhaaft kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselschadezaken. Het gaat hierbij om letselschadeadvocaten en letselschade experts. Het keurmerk bevat waarborgen, zoals

 • onafhankelijkheid
 • deskundigheid
 • transparantie
 • communicatie
 • duidelijkheid

Welke hulp bieden letselschade advocaten en experts?

Letselschade advocaten en letselschade experts bieden rechtsbijstand aan slachtoffers van letselschade als gevolg van bijvoorbeeld een auto-ongeval of bedrijfsongeval met letselschade of een medische fout.

Wanneer u letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kan u de veroorzaker aansprakelijk stellen voor uw letselschade en de schade te verhalen op de tegenpartij.

Organisaties die juridische hulp verlenen aan slachtoffers van een ongeval die hun letselschade willen verhalen, komen in aanmerking voor het keurmerk Letselschade. De aangesloten kantoren worden regelmatig getoetst op de naleving van bovengenoemde waarborgen.

Gratis rechtsbijstand door een letselschade expert

Als letselschadeslachtoffer kan u bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger, zoals een letselschade expert of letselschade jurist inschakelen. Zij geven u advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en ontzorgen u gedurende uw letselschadezaak.

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Afwikkeling letselschadezaak met licht letsel

Belangrijk: het is bij het claimen van een schadevergoeding verstandig om een belangenbehartiger zoals een letselschadebureau of letselschade advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij (verzekeraar) en verhalen voor u de opgelopen schade. Laat u niet verleiden of intimideren tot snelle afspraken. Onderstaand een overzicht van de stappen in de afwikkeling van schade.

Stap 1: De schade wordt door de verzekerde of het letselschadeslachtoffer bij verzekeraar aangemeld

Vaak betreft het een schriftelijke melding van de schade via het schadeaangifteformulier of de aansprakelijkstelling.

Stap 2: Binnen 2 weken contact met het slachtoffer

Naar aanleiding van de aanmelding heeft de verzekeraar binnen 2 weken telefonisch of persoonlijk contact met het slachtoffer of diens belangenbehartiger (advocaat, jurist). Tijdens dit contact kunnen verschillende zaken worden besproken:

 • afspraken over volgende contacten
 • schade afwikkeling
 • een voorbehoud voor polisdekking door de verzekeraar (wanneer dit nodig is)

Belangrijk aandachtspunt in de Letselschade Richtlijn Licht Letsel en Smartengeld is dat het slachtoffer met aandacht en respect wordt behandeld door de verzekeraar. Het eerste contact tussen verzekeraar en slachtoffer is voornamelijk bedoeld voor het verzamelen van informatie, zodat de verzekeraar:

 • de aard en de ernst van het letsel van het slachtoffer kan inschatten
 • de aansprakelijkheid kan vaststellen
 • de door het slachtoffer geleden schade kan vaststellen
 • afspraken kan maken over de wijze van communiceren met het slachtoffer
 • het maken van afspraken tussen verzekeraar en slachtoffer over eventuele vervolgstappen.

Stap 3: Vervolgstappen worden ondernomen

Naar aanleiding van het eerste contact tussen de aansprakelijke partij (vaak een verzekeraar) en het slachtoffer, kunnen diverse vervolgstappen worden ondernomen, namelijk:

 • Indien de schade niet tijdens het eerste contact is afgewikkeld, zullen volgende contact volgen. De aansprakelijk gestelde partij (verzekeraar) neemt binnen 3 maanden een standpunt in ten aanzien van de aansprakelijkheid. De aansprakelijk kan
  - volledig erkent worden
  - gedeeltelijk erkent worden
  - afgewezen worden met motivatie
 • Indien er nog geen standpunt kan worden ingenomen, zal een gemotiveerde mededeling volgen. Vaak is de aansprakelijkheid onderwerp van discussie.
 • Op basis van de aard van het letsel en het herstel van het slachtoffer bepaald de aansprakelijke partij (verzekeraar) of het inwinnen van medische informatie noodzakelijk is. Bij een verwacht herstel van minder dan 3 maanden, is het in het algemeen niet noodzakelijk medische informatie op te vragen.
 • De aansprakelijke partij (verzekeraar) bepaald in ieder geval na 3 maanden of de inschakeling van een re-integratiedeskundige gewenst is.

Stap 4: Er wordt een voorschot op de letselschade geëist

Om te voorkomen dat het letselschade slachtoffer in financiële problemen raakt en/of reeds gemaakte kosten kan betalen, wordt een voorschot op de letselschade geëist. Indien en zodra de aansprakelijkheid is erkend door de aansprakelijke partij (verzekeraar) wordt een voorschot vastgesteld en verstrekt op basis van de beschikbare (medische) informatie, reeds gemaakte kosten en te verwachte kosten voor het slachtoffer. Het voorschot wordt verstrekt in afwachting van de definitieve vaststelling van de schade voor licht letsel.

Stap 5: Voorstel tot definitieve schadebedrag

Wanneer er sprake is van volledig herstel of een medische eindsituatie van het lichte letsel, wordt een een voorstel tot vaststelling van het definitieve schadebedrag gedaan. De letselschadevergoeding bestaat uit diverse schadeposten zoals:

Wanneer er akkoord is over de hoogte van het schadebedrag, betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) het overeengekomen schadebedrag aan het slachtoffer. De verzekeraar zendt een schriftelijke bevestiging hierover aan het slachtoffer. Belangrijk: de verzekeraar verlangt geen finale kwijting van het slachtoffer.

Richtlijnen smartengeld licht letsel

De hoogte van smartengeld wordt in Nederland naar redelijkheid en billijkheid bepaald. Voor het bepalen van de hoogte van smartengeld is geen rekenkundige formule. Bijzondere, persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer worden meegewogen aangezien deze zich niet lenen voor een normering.

Indicaties hoogte smartengeld bij licht letsel

Op basis van jurisprudentie zijn de volgende indicaties te geven over de hoogte van smartengeld bedragen:

Smartengeld tot € 825,00

Hier gaat het om oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer 2 maanden. Voorbeelden van schades:

 • schaafwonden
 • kneuzingen
 • eerstegraads brandwonden
 • beperkte, niet-ontsierende littekens

Smartengeld van € 550,00 tot € 1.650,00

Letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van 2 tot 4 maanden. Voorbeelden van schades:

 • (lichte) hersenschudding
 • whiplash met restloos herstel
 • forse verzwikking of verstuiking
 • gebroken ribben
 • enkele dagen arbeidsongeschiktheid

Smartengeld van € 1.100,00 tot € 2.025,00

Letsel met een herstelperiode van ongeveer 4 tot 6 maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel op eventueel beperkte, niet-ontsierende littekens na, waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Voorbeelden van schades:

 • korte ziekenhuisopname
 • “eenvoudige” botbreuken
 • een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke hulpbehoevendheid

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.