De Letselschade Raad

Voor een transparante en rechtvaardige letselschaderegeling

De Letselschade Raad is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de bevordering van kwaliteit en transparantie bij de afhandeling van letselschade in Nederland. In samenwerking met verschillende belanghebbenden ontwikkelt de Raad richtlijnen en gedragscodes die als leidraad dienen voor professionals binnen de letselschadebranche.

Een van de leden die zich conformeren aan de richtlijnen van De Letselschade Raad is het letselschadekantoor Jurilex Letselschade, dat onder andere de website letselschade.nl beheert.

Totstandkoming van de raad

De Letselschade Raad is opgericht als reactie op de behoefte aan verbetering van de letselschadeafhandeling in Nederland. De organisatie kwam tot stand door samenwerking tussen verschillende stakeholders, waaronder verzekeraars, belangenbehartigers, rechters, en andere juridische instanties. Gezamenlijk wilden zij de kwaliteit en transparantie van de letselschadepraktijk verhogen en het proces voor slachtoffers verbeteren.

Kwaliteit en Transparantie in Letselschadezaken

De Letselschade Raad is een belangrijk samenwerkingsverband dat streeft naar kwaliteit en transparantie in de letselschadebranche. Het bestaat uit een diverse groep organisaties die betrokken zijn bij letselschade, met als doel het creëren van een breed draagvlak en het delen van kennis.

Samen streven deze organisaties naar verbeteringen en ontwikkelingen in de afhandeling van letselschadezaken.

Samenstelling van de Letselschade Raad:

De partijen die betrokken zijn in de samenstelling van de Letselschade Raad zijn onder meer:

 • ANWB: Belangenorganisatie voor verkeersslachtoffers, ondersteunt bij letselschadeclaims.
 • Nederlandse Letselschade Experts (NLE): Branchevereniging van letselschadespecialisten die uitsluitend voor slachtoffers werken
 • Slachtofferhulp Nederland: Organisatie voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en letselschade.
 • Verbond van Verzekeraars: Overkoepelende organisatie van verzekeringsmaatschappijen, zet zich in voor eerlijke letselschadeafhandeling.
 • Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE): Instituut voor certificering van schade-experts, inclusief letselschade.
 • Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS): Organisatie voor certificering van professionals in schadeafhandeling, waaronder letselschade.
 • Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV): Vereniging van medisch adviseurs betrokken bij medische aspecten van letselschadezaken.
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA): Vereniging van experts op het gebied van arbeidsmogelijkheden en re-integratie, bij letselschadezaken.
 • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA): Vereniging van letselschade-advocaten die slachtoffers vertegenwoordigen.
 • Ministerie van Justitie: Overheidsinstantie verantwoordelijk voor wetgeving en beleid, ook betrokken bij letselschadezaken.

Doel en activiteiten van de Letselschade Raad:

 • Bevorderen van kwaliteit en transparantie binnen de letselschadebranche.
 • Ontwikkelen van richtlijnen en gedragscodes voor professionals in letselschadezaken.
 • Faciliteren van overleg en samenwerking tussen verschillende partijen.
 • Stimuleren van kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
 • Bijdragen aan een rechtvaardige behandeling van slachtoffers van letselschade.

Taken en verantwoordelijkheden

De Letselschade Raad vervult verschillende belangrijke taken en verantwoordelijkheden binnen de letselschadebranche. Een van de kerntaken is het ontwikkelen van richtlijnen en gedragscodes voor de afhandeling van letselschadeclaims.

Deze richtlijnen geven professionals inzicht in de normen en standaarden die gehanteerd dienen te worden bij het behandelen van letselschadezaken. De richtlijnen bieden duidelijkheid en bevorderen een consistent en rechtvaardig proces.

review-letselschade-specialist-letselschade-32

Mr. Veronique Evers is Senior Letselschadejurist bij LetselSchade.nl

Impact en samenwerking

De Letselschade Raad heeft een aanzienlijke impact gehad op de letselschadeafhandeling in Nederland. Dankzij de ontwikkelde richtlijnen en gedragscodes is er meer uniformiteit en transparantie gekomen in de werkwijze van letselschadeprofessionals.

Hierdoor worden slachtoffers van letselschade beter beschermd en krijgen zij sneller en eerlijker de schadevergoeding waar zij recht op hebben.

Toekomstige ontwikkelingen

De Letselschade Raad blijft zich inzetten voor verdere verbeteringen in de letselschadeafhandeling. De organisatie werkt voortdurend aan nieuwe richtlijnen en initiatieven om de kwaliteit en transparantie te waarborgen.

In samenwerking betrokkenen streeft De Letselschade Raad ernaar om slachtoffers van letselschade de best mogelijke ondersteuning te bieden gedurende het gehele proces.

Wat kan de Stichting Letselschade Raad voor u betekenen?

De Stichting Letselschade Raad stelt relevante informatie beschikbaar voor alle betrokken partijen, waaronder letselschadejuristen, verzekeraars, medisch adviseurs en slachtoffers. Zo stelt de raad bijvoorbeeld relevante informatie beschikbaar over welke stappen u kunt nemen na een ongeval of incident.

De Stichting Letselschade Raad doet geen uitspraken over de inhoudelijke kant van uw letselschadezaak. Wel kun je bij de Stichting Letselschade Raad terecht als je iets wilt signaleren of een klacht hebt over het niet naleven van de Gedragscodes GBL, GOMA en De Letselschade Richtlijnen.

Meer weten over de Stichting Letselschade Raad? Bekijk hier de website.

Over deze pagina

Jurilex Letselschade is de beheerder van de website letselschade.nl, die een bron van juridische informatie vormt voor slachtoffers van letselschade. De website biedt onder andere inzicht in het letselschadeproces, informatie over rechten en plichten, en hulp bij het vinden van een geschikte belangenbehartiger.

Waar vind ik een goede letselschadespecialist?

Onderzoek heeft aangetoond dat de houding van professionele partijen sterk is verbeterd dankzij de samenwerking binnen de Letselschade Raad en het NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts). Men heeft bijvoorbeeld meer aandacht voor de slachtoffers en de gemiddelde doorlooptijd van letselschadezaken is gedaald.

Door te kiezen voor een toonaangevend letselschadekantoor is het slachtoffer ervan verzekerd dat de zaak wordt behandeld door een deskundige en betrouwbare partij. Vanzelfsprekend werken bij Letselschade.nl NIVRE Register-Experts en letselschadejuristen. In sommige gevallen, als we er niet uitkomen met de aansprakelijke partij, schakelen we ook letselschade advocaten in.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met onze helpdesk en hoor direct of een schadevergoeding tot de mogelijkheden behoort.

Veelgestelde vragen bij letselschade

Bent u als automobilist altijd aansprakelijk na een fietsongeval met kinderen?

Bij fietsongevallen met kinderen, maakt de wet onderscheid tussen kinderen jonger dan veertien jaar en kinderen van veertien jaar en ouder. In de praktijk bent u als automobilist bijna altijd volledig aansprakelijk voor de toegebrachte schade na een ongeval met een kind jonger dan veertien jaar. Hoewel kinderen schuldig kunnen zijn aan een verkeersongeval, kunnen zij in de praktijk bijna nooit volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij een ander hebben toegebracht. Dat heeft ermee te maken dat een kind onder de veertien jaar de gevolgen van zijn of haar handelen niet kan overzien.

Bij een ongeval tussen een automobilist en een kind ouder dan veertien jaar geldt dat de automobilist aansprakelijk is, tenzij hem niets te verwijten valt. De fietser heeft, ongeacht de vraag of er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, recht op een vergoeding van minimaal 50% van zijn totale schade. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de vraag welke partij de verkeersregels heeft overtreden. Het kan zijn dat iedere partij voor de helft aansprakelijk is voor de schade, maar het kan ook zijn dat een van de partijen 75% aansprakelijk is voor de schade en de andere partij 25%. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het ongeval.

Collega verantwoordelijk voor bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een bedrijfsongeval overkomt, omdat een collega een fout maakt en dat u daarbij letselschade oploopt. In dit geval hoeft u niet uw collega aansprakelijk te stellen. U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen en een beroep doen op de verzekeraar van uw werkgever voor een schadevergoeding voor het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract hebt, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Wij helpen u bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en claimen een maximale letselschadevergoeding. Graag horen wij uw verhaal en ontvangt u direct waar u recht op hebt.

Hoe regelt u de aansprakelijkstelling na een fietsongeval?

Als u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. Wij kunnen direct beoordelen of de zaak op juridisch vlak, kansrijk is. Mocht u een kansrijke zaak hebben, dan schakelen wij direct een belangenbehartiger voor u in.

Uw belangenbehartiger stelt de wederpartij aansprakelijk voor het fietsongeval. Om de aansprakelijkheid rond te krijgen hebben wij bewijsstukken nodig, zoals een schadeaangifteformulier, een getuigenverklaring of een politierapport. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid direct erkennen, maar het kan ook zijn dat er een discussie ontstaat met de wederpartij. Het rondkrijgen van de aansprakelijkheid kan in sommige gevallen dus een enige tijd duren. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, zal de belangenbehartiger u hiervan direct op de hoogte stellen.

Hoe lang duurt een letselzaak bij verkeersongevallen?

Hoe lang een letselschadezaak duurt bij verkeersongevallen verschilt sterk per zaak. Elke letselschadezaak is namelijk anders. Er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de duur van een letselschadezaak. Daarbij kunt u denken aan:

 • de ernst van het letsel;
 • de impact van het letsel op het dagelijks leven van een slachtoffer;
 • de tijdsduur van het herstel.

Dat betekent dat hoe complexer de zaak is, hoe langer een letselschadezaak duurt. Daarnaast zal de duur van een letselschadezaak ook afhankelijk zijn van de vraag of de aansprakelijkheid wordt erkend, hoe snel de partijen over en weer op elkaar reageren en of een regeling wordt bereikt waar het slachtoffer tevreden mee is. De duur van een letselschadezaak kan variëren van enkele maanden tot aan enkele jaren.

Het bedrijfsongeval is uw eigen schuld, wat nu?

Een bedrijfsongeval is alleen uw eigen schuld wanneer er sprake is van opzet of als u bewust roekeloos bent geweest. In dit geval kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor uw letselschade. Het komt trouwens niet vaak voor dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Wilt u weten of u uw werkgever aansprakelijk kan stellen voor het bedrijfsongeval? Vertel ons wat er gebeurd is en u ontvangt van ons direct een indicatie van waar u recht op hebt.

Heeft u als zzp’er recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval?

Werknemers in loondienst worden beschermd tegen arbeidsongevallen. Zij kunnen namelijk al snel de werkgever aansprakelijk stellen voor het arbeidsongeval. Zzp’ers/zelfstandige ondernemers genieten niet dezelfde bescherming als werknemers in loondienst. U bent als zzp’er/zelfstandige ondernemer verantwoordelijk voor uw eigen inkomsten. Als u niet werkt dan genereert u ook geen inkomsten. Als zzp’er/zelfstandige ondernemer wordt van u verwacht dat u de eigen financiële risico’s draagt in het geval van een arbeidsongeval. Een zzp’er/zelfstandige ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee hij zich verzekert tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Tachtig procent van de zzp’ers/zelfstandige ondernemers heeft echter geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, omdat de premie te hoog is.

Heeft u recht op smartengeld na een verkeersongeval?

Als letselschadeslachtoffer heeft u na een verkeersongeval recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de emotionele schade die u hebt opgelopen na het ongeval, het is dus een vergoeding voor alle geleden pijn en verdriet.

Deze onzichtbare schade kan niet in geld worden uitgedrukt. Het is om deze reden dan ook niet mogelijk om op voorhand aan te geven hoe hoog uw vergoeding aan smartengeld zal zijn. Het berekenen van smartengeld is specialistisch werk, onze letselschadejuristen claimen kosteloos het maximale smartengeldbedrag voor het slachtoffer.

Wel zijn er een aantal factoren belangrijk bij het berekenen van de hoogte van uw schadevergoeding. Zo zal onder andere gekeken moeten worden naar het type letsel dat u hebt opgelopen, de tijdsduur van het herstel, de pijn die u hebt geleden, of er sprake is van blijvend letsel, of u littekens overhoudt aan het ongeval, de mate van arbeidsongeschiktheid, de impact van het ongeval op uw leven en uw leeftijd. Aan de hand van deze punten zal de hoogte van uw smartengeld berekend worden.

Heeft u recht op een letselschadevergoeding na een fietsongeval?

Ja, u hebt als slachtoffer van een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, als u letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander. De aansprakelijke wederpartij dient de kosten die u maakt als gevolg van het ongeval te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Reparatiekosten van uw fiets
 • Medische kosten
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Immateriële schade (smartengeld)

Het smartengeld is een financiële vergoeding om het leed te verzachten. Fietsers hebben na een fietsongeval bijna altijd recht op een letselschadevergoeding, omdat zij door de wet extra beschermd worden. Fietsers zijn namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers in vergelijking met automobilisten. Fietsers krijgen daarom minimaal 50% van hun schade vergoed. Als de fietser geen schuld heeft aan het ongeval dan wordt 100% van zijn schade vergoed.

Fietsongeval tijdens het werk, heeft u recht op een schadevergoeding?

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet maatregelen nemen, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever zal in het kader van zijn zorgplicht wel zeggenschap moeten hebben over de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.

Als een werknemer in het kader van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer, dan heeft de werkgever daar geen zeggenschap over. De werkgever kan immers geen veiligheidsmaatregelen treffen om schade van de werknemer als gevolg van een verkeersongeval te voorkomen. De werkgever moet op grond van de wet zich wel als ‘goed werkgever’ gedragen. Het goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet de schade vergoeden die voortkomt uit een verkeersongeval tijdens werktijd.

Praktijkvoorbeeld ongeval tijdens werk

De verzekeringsplicht van de werkgever, die voortkomt uit het goed werkgeverschap, kan ook aan de orde zijn als een werknemer gedurende zijn werk ten val komt door gladheid op de weg. Een bekend voorbeeld is een zaak waarbij medewerkster van een thuiszorgorganisatie zich in het kader van haar werkzaamheden per fiets van de ene naar de andere cliënt verplaatste. Op een zekere dag kwam zij als gevolg van gladheid op de openbare weg ten val, met letsel als gevolg. De Hoge Raad overwoog dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten waarbij hij geen onderscheid mag maken tussen een eenzijdig of meerzijdig ongeval en of de werknemer in de auto reed of zich per fiets verplaatste.

Een werkgever zal indien hij door de werknemer aansprakelijk wordt gehouden voor de ontstane schade de zaak aanmelden bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Bij gebleken aansprakelijkheid zal hij dan ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer.

Fietsongeval onderweg naar werk, heeft u recht op schadevergoeding?

Als u onderweg naar het werk betrokken raakt bij een fietsongeval, dan valt dat onder het woon-werkverkeer. De hoofdregel is dat het woon-werkverkeer in beginsel buiten de aansprakelijkheid van de werkgever valt, omdat dit verkeer geacht wordt in de privésfeer van de werknemer plaats te vinden. Als het ongeval in de privésfeer plaatsvindt dan kunt u geen aanspraak maken op een schadevergoeding via de werkgever.

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. Neem contact met ons op om uw casus door ons te laten beoordelen. Wij vertellen u direct of u juridisch gezien een kansrijke zaak hebt en of wij u kosteloos kunnen bijstaan.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button