Bekijk de Letselschade Richtlijn Licht Letsel en Smartengeld

Onze juristen behartigen jouw belangen, geven advies en berekenen hoeveel letselschade je kunt claimen.

Om duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in het schaderegelingsproces te realiseren, zijn letselschade richtlijnen opgesteld door De Letselschade Raad. De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) is gericht op de efficiënte afwikkeling van schadezaken waarbij sprake is van licht letsel, kleinere letselschades. De huidige normbedragen zijn vastgesteld in 2014.

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel en Smartengeld heeft in beginsel een algemene werking. Afhankelijk van de letselschadezaak, de schade en situatie van het letselschade slachtoffer, wordt door de betrokken partijen afgeweken van de letselschade richtlijn. De wijze van schadevaststelling en de overeengekomen letselschadevergoeding moet redelijk zijn bij de letselschadezaak.

logo-nationaal-keurmerk-letselschade-png_-375×128

Aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade

Alle belangenbehartigers en letselschadeprofessionals van LetselSchade.nl zijn aangesloten bij het letselschade keurmerk

Ontvang een rechtvaardige schadevergoeding

Onze beste letselschadespecialisten zorgen ervoor dat u altijd de hoogst haalbare schadevergoeding krijgt.

Gratis hulp en advies

Onze hulp is voor u gratis, de tegenpartij betaalt de juridische bijstand

Altijd bij u in de buurt

Een landelijk netwerk van specialisten en juristen. Wij werken alleen voor slachtoffers.

Wat is licht letsel?

Er is sprake van licht letsel wanneer het letsel binnen zes maanden restloos geneest. De te verwachte littekens worden hierbij niet meegerekend. De verwachting is dat er dus geen complicerende factoren optreden.

Indien op medisch gebied nog geen zicht is op de ernst van het letsel, is de richtlijn Licht Letsel en Smartengeld voorlopig toepasbaar. Indien het letsel niet onder licht letsel valt qua zwaarte of complexiteit, dan is de richtlijn niet toepasbaar. Bij zwaardere letsels is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing.

Wat is finale kwijting?

Onder finale kwijting wordt verstaan de definitieve afwikkeling van een letselschadezaak, waarbij verzekeraar en slachtoffer verklaren niets meer van elkaar te vorderen hebben.

De finale kwijting wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is het sterk aanbevolen de overeenkomst aan een deskundige voor te leggen alvorens deze te ondertekenen. Verzeker uzelf ervan dat u de bedoelingen en reikwijdte van een finale kwijting, evenals de formulering van een voorbehoud, volledig begrijpt. Neem bij vragen contact op met onze helpdesk.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding ter compensatie van immateriële schade, zoals pijn, leed en verdriet. Wanneer slachtoffers letsel hebben opgelopen als gevolg van een ongeval, dan hebben zij naast vergoeding voor materiële schade ook recht op smartengeld.

Meer informatie over smartengeld:

Richtlijnen smartengeld licht letsel

De hoogte van smartengeld wordt in Nederland naar redelijkheid en billijkheid bepaald. Voor het bepalen van de hoogte van smartengeld is geen rekenkundige formule. Bijzondere, persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer worden meegewogen aangezien deze zich niet lenen voor een normering.

Indicaties hoogte smartengeld bij licht letsel

Op basis van jurisprudentie zijn de volgende indicaties te geven over de hoogte van smartengeld bedragen:

Smartengeld tot € 825,00

Op basis van jurisprudentie zijn de volgende indicaties te geven over de hoogte van smartengeld bedragen:

Smartengeld van € 1.100,00 tot € 2.025,00

Smartengeld van € 550,00 tot € 1.650,00

Letsel met een herstelperiode van ongeveer 4 tot 6 maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel op eventueel beperkte, niet-ontsierende littekens na, waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Voorbeelden van schades:

 • korte ziekenhuisopname
 • “eenvoudige” botbreuken
 • een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke hulpbehoevendheid

Letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van 2 tot 4 maanden. Voorbeelden van schades:

 • (lichte) hersenschudding
 • whiplash met restloos herstel
 • forse verzwikking of verstuiking
 • gebroken ribben
 • enkele dagen arbeidsongeschiktheid

Afwikkeling letselschadezaak met licht letsel

Belangrijk: het is bij het claimen van een schadevergoeding verstandig om een belangenbehartiger zoals een letselschadebureau of letselschade advocaat in te schakelen. Zij geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij (verzekeraar) en verhalen voor u de opgelopen schade. Laat u niet verleiden of intimideren tot snelle afspraken. Onderstaand een overzicht van de stappen in de afwikkeling van schade.

Stap 1: De schade wordt door de verzekerde of het letselschadeslachtoffer bij verzekeraar aangemeld

Vaak betreft het een schriftelijke melding van de schade via het schadeaangifteformulier of de aansprakelijkstelling.

Stap 2: Binnen 2 weken contact met het slachtoffer

Naar aanleiding van de aanmelding heeft de verzekeraar binnen 2 weken telefonisch of persoonlijk contact met het slachtoffer of diens belangenbehartiger (advocaat, jurist). Tijdens dit contact kunnen verschillende zaken worden besproken:

 • afspraken over volgende contacten
 • schade afwikkeling
 • een voorbehoud voor polisdekking door de verzekeraar (wanneer dit nodig is)

Belangrijk aandachtspunt in de Letselschade Richtlijn Licht Letsel en Smartengeld is dat het slachtoffer met aandacht en respect wordt behandeld door de verzekeraar. Het eerste contact tussen verzekeraar en slachtoffer is voornamelijk bedoeld voor het verzamelen van informatie, zodat de verzekeraar:

 • de aard en de ernst van het letsel van het slachtoffer kan inschatten
 • de aansprakelijkheid kan vaststellen
 • de door het slachtoffer geleden schade kan vaststellen
 • afspraken kan maken over de wijze van communiceren met het slachtoffer
 • het maken van afspraken tussen verzekeraar en slachtoffer over eventuele vervolgstappen.

Stap 3: Vervolgstappen worden ondernomen

Naar aanleiding van het eerste contact tussen de aansprakelijke partij (vaak een verzekeraar) en het slachtoffer, kunnen diverse vervolgstappen worden ondernomen, namelijk:

 • Indien de schade niet tijdens het eerste contact is afgewikkeld, zullen volgende contact volgen. De aansprakelijk gestelde partij (verzekeraar) neemt binnen 3 maanden een standpunt in ten aanzien van de aansprakelijkheid. De aansprakelijk kan
  – volledig erkent worden
  – gedeeltelijk erkent worden
  – afgewezen worden met motivatie
 • Indien er nog geen standpunt kan worden ingenomen, zal een gemotiveerde mededeling volgen. Vaak is de aansprakelijkheid onderwerp van discussie.
 • Op basis van de aard van het letsel en het herstel van het slachtoffer bepaald de aansprakelijke partij (verzekeraar) of het inwinnen van medische informatie noodzakelijk is. Bij een verwacht herstel van minder dan 3 maanden, is het in het algemeen niet noodzakelijk medische informatie op te vragen.
 • De aansprakelijke partij (verzekeraar) bepaald in ieder geval na 3 maanden of de inschakeling van een re-integratiedeskundige gewenst is.

Stap 4: Er wordt een voorschot op de letselschade geëist

Om te voorkomen dat het letselschade slachtoffer in financiële problemen raakt en/of reeds gemaakte kosten kan betalen, wordt een voorschot op de letselschade geëist. Indien en zodra de aansprakelijkheid is erkend door de aansprakelijke partij (verzekeraar) wordt een voorschot vastgesteld en verstrekt op basis van de beschikbare (medische) informatie, reeds gemaakte kosten en te verwachte kosten voor het slachtoffer. Het voorschot wordt verstrekt in afwachting van de definitieve vaststelling van de schade voor licht letsel.

Stap 5: Voorstel tot definitieve schadebedrag

Wanneer er sprake is van volledig herstel of een medische eindsituatie van het lichte letsel, wordt een een voorstel tot vaststelling van het definitieve schadebedrag gedaan. De letselschadevergoeding bestaat uit diverse schadeposten zoals:

 • ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • reiskosten
 • medische kosten
 • huishoudelijke hulp
 • smartengeld
 • verlies van arbeidsvermogen

Wanneer er akkoord is over de hoogte van het schadebedrag, betaalt de aansprakelijke partij (verzekeraar) het overeengekomen schadebedrag aan het slachtoffer. De verzekeraar zendt een schriftelijke bevestiging hierover aan het slachtoffer. Belangrijk: de verzekeraar verlangt geen finale kwijting van het slachtoffer.

Letselschade claimen in 4 stappen

1
letselschade-stap-01

Vertel uw verhaal

2
letselschade-stap-02

Wie is aansprakelijk?

3
letselschade-stap-03

Voorschot schadeclaim

4
letselschade_stap_4

Uitbetalen en afwikkelen

Veelgestelde vragen


 • Wat is letselschade?

  Letselschade is zowel de lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer ondervindt als gevolg van een ongeval, zoals whiplash of bijvoorbeeld een medische fout. Ter compensatie van de geleden schade, kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen. Letselschade kan er voor zorgen dat er kosten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten van uw huisarts, ziekenhuis, medicijnen en het inschakelen van huishoudelijke hulp of de materiële schade aan kleren, uw fiets of auto. Letselschade bevat ook immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd.


 • Wat is de hoogte van het smartengeldbedrag na een verkeersongeval?

  Het berekenen en vaststellen van de hoogte van het smartengeldbedrag hangt samen met het soort letsel dat u heeft opgelopen, de persoonlijke omstandigheden en eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken. Zonder inhoudelijke kennis van de zaak is het voor een letselschadespecialist onmogelijk om op voorhand exact aan te geven wat de hoogte is van het smartengeldbedrag waar u mogelijk recht op heeft. Het berekenen van de hoogte en de uiteindelijke realisatie van smartengeld vraagt om juridische kennis en bekwame onderhandelingsvaardigheden van een letselschadespecialist. Laat u hierbij vrijblijvend adviseren.


 • Heb ik recht op smartengeld na een verkeersongeval?

  U heeft recht op smartengeld wanneer het letsel is ontstaan als gevolg van een verkeersongeval waar een ander voor aansprakelijk is. Wanneer er geen aansprakelijke wederpartij is aan te wijzen, bijvoorbeeld bij een eenzijdig verkeersongeval of wanneer u zelf schuldig bent aan het ongeval, dan kán de aanvullende autoverzekering Schadeverzekering voor Inzittende (SVI) een uitkomst bieden. Een letselschadespecialist kan al snel duidelijkheid geven of uw casus in aanmerking komt voor een schadevergoeding.


 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Hoe lang een letselschadezaak duurt is afhankelijk van tal van omstandigheden. Aangenomen wordt hoe complexer de zaak, des te langer een letselschadezaak kan duren. Wanneer het slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen en deze schade verregaande consequenties heeft op het dagelijks functioneren, dan kan de zaak logischerwijs meer tijd in beslag nemen dan een zaak waarbij er enkel sprake is van matig letsel zoals blauwe plekken en schaafwonden. Daarnaast kunnen de persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten van uw belangenbehartiger, maar ook die van de schadebehandelaar die optreedt namens de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij, een rol spelen hoe snel een letselschadezaak wordt afgewikkeld.


 • Ik heb letselschade, wat nu?

  Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en wilt u weten welke stappen nodig zijn om een schadevergoeding te realiseren? Volg dan de onderstaande stappen. 1. Neem contact op met Letselschade.nl voor gratis advies. Wij beoordelen direct of u een zaak heeft. 2. Wanneer gewenst, helpt Letselschade.nl verder bij het inschakelen van een belangenbehartiger. 3. Ondertussen wordt er juridisch en medisch bewijs verzameld. 4. Uw belangenbehartiger stelt vast of de tegenpartij aansprakelijk is. 5. Uw belangenbehartiger stelt de tegenpartij aansprakelijk voor de opgelopen schade en vraagt een voorschot op uw letselschadevergoeding aan. 6. De tegenpartij moet de aansprakelijkheid (gedeeltelijk) erkennen. 7. Uw belangenbehartiger inventariseert de nog te lijden schade. 8. Uw belangenbehartiger en de tegenpartij stellen de medische eindtoestand vast. 9. De definitieve schade kan worden berekend. 10. In een vaststellingsovereenkomst wordt uw definitieve schade vastgelegd en de zaak afgewikkeld.


 • Hoeveel ontvang ik bij letselschade?

  Als u betrokken bent bij een ongeval en u hebt daarbij letsel opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding hangt samen met tal van persoonlijke factoren en dat vraagt om een zorgvuldige aanpak van uw zaak. Op voorhand kunnen er geen keiharde bedragen worden gegarandeerd. Dat heeft ermee te maken dat een specialist eerst de zaak nauwkeurig moet bestuderen. Uw persoonlijke belangenbehartiger maakt vervolgens een exacte schadeberekening en dient de schadeclaim in bij de aansprakelijke wederpartij. Wij raden aan om te allen tijde een letselschadespecialist in te schakelen omdat hij of zij weet welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De kosten voor het inschakelen van een letselschadejurist worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij kunnen u dan ook kosteloos bijstaan.


 • Hoe wordt whiplash letsel behandeld? wordt whiplash letsel behandeld?

  Een whiplash kan op twee manieren worden behandeld: - een multidisciplinaire aanpak waarbij het whiplash letsel vanuit meerdere disciplines bekeken en behandeld wordt; - een klacht specifieke aanpak waarbij de behandeling gericht is op het verhelpen van een specifieke klacht. De meeste slachtoffers met nekletsel herstellen binnen een jaar van deze kwetsuur. Toch kan het voorkomen dat uw nekklachten voor langere tijd aanhouden. Een letselschadeprofessional zal u kunnen vertellen of het whiplash letsel en de kosten van de behandelingen, in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de aansprakelijke wederpartij.


 • Een naaste loopt letselschade op en ligt in ziekenhuis. Wat kan ik doen?

  Wanner uw vriend(in), kennis of familielid door toedoen van een ander letselschade oploopt en hierdoor in het ziekenhuis belandt, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. In veel gevallen heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij die het ongeval heeft veroorzaakt. Onze juristen kunnen u direct vertellen wat de juridische mogelijkheden en eventuele vervolgstappen zijn. De kosten lopen na een verkeersongeval namelijk flink op. Wellicht loopt de naaste inkomsten mis, omdat hij of zij niet kan werken. Mocht het een kansrijke zaak zijn, dan zal de belangenbehartiger ook direct een voorschot aanvragen bij de aansprakelijke wederpartij om de eerste gemaakte kosten te dekken. Uw belangenbehartiger neemt de rompslomp uit handen, zodat vriend, vriendin en/of familielid zich volledig kan focussen op zijn of haar herstel.


 • Krijgt mijn kind volledige vergoeding van zijn/haar schade?

  Als uw kind jonger dan 14 jaar is en hij of zij raakt betrokken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd voertuig, dan wordt de schade altijd voor 100% vergoed. Dit is ook het geval als uw kind volledig schuld heeft aan het verkeersongeval. De regel geldt niet voor kinderen van 14 jaar of ouder. Als zij betrokken raken bij een verkeersongeval met een gemotoriseerd motorvoertuig, dan krijgen zij tenminste 50% van de schade vergoed. Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Fietsers/voetgangers worden gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer, genieten extra juridische bescherm bij verkeersongevallen, waardoor zij minimaal 50% van de totale schade vergoed krijgen ongeacht de vraag wie de verkeersregels heeft overtreden.


 • Geldt de hoofdregel van 'wie eist, bewijst' ?

  Het slachtoffer zal in beginsel aannemelijk moeten maken en zo nodig bewijzen dat er een letselongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet het slachtoffer ook aannemelijk maken en zo nodig bewijzen dat er causaal verband bestaat tussen de gedraging van de wederpartij, het ontstaan van het letselongeval en de schade die hieruit is ontstaan. De bewijslast ligt in de eerste instantie dus bij het slachtoffer. Wie eist, bewijst.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Bel mij terug!

   

  Mijn letsel is ontstaan door *
   

  Degene die schuld heeft is *
   

  Contact

  U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17.15 uur. Buiten deze tijden kunt u het contactformulier invullen of de chatbot gebruiken om uw casus aan te melden.

  Tijdens openingstijden binnen een uur een reactie, u heeft direct duidelijkheid. Buiten kantooruren, in het weekend of rondom feestdagen, is dit direct de volgende werkdag. 

   Persoonlijke gegevens

   Wat is er gebeurd?

   Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee

   2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee

   3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee

   4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

   Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

   1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee

   2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee

   3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee

   Alle vragen met JA beantwoord

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

   Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

   Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

   1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee

   Jouw antwoord is JA

   Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

   Jouw antwoord is NEE

   Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

   Call Now Button