Terug naar overzicht
± min

Eerder ontslag na melden letselschade / bedrijfsongeval!?

De uit Tilburg afkomstige economen Jan Boone alsmede Jan Ours, samen met een aantal Zwitserse economen, hebben onderzoek gedaan naar de kansen op ontslag bij het melden van een bedrijfsongeval. Uit het door hen gehouden onderzoek is komen vast te staan dat de kans aanmerkelijk groter is om ontslagen te worden als een werknemer (ooit)  en bedrijfsongeval heeft gemeld.

Beide Tilburgers vroegen zich af hoe dat nu zo komt, omdat veel bedrijven toch verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid en het hen dan veelal niets uit de eigen middelen kost. Voorts bleek het opvallend te zijn dat op het moment dat er sprake is van recessie en er sprake is van een hogere werkloosheid, er minder ongelukken op de werkplekken plaatsvinden. Hiertegenover staat dat de ongelukken toenemen in perioden van economische groei.

Al snel zijn we geneigd de conclusie te trekken dat er bij recessie mogelijk minder uren en minder hard wordt gewerkt, waardoor de kansen op incidenten afneemt. De realiteit ligt toch dieper.

Factor ‘Angst’ speelt een duidelijke rol
Uit het gehouden onderzoek van de economen is naar voren gekomen dat medewerkers minder snel aan de bel trekken om een ongeval te melden uit angst om hun baan te verliezen. Het blijkt een feit te zijn dat als de werkloosheid hoger wordt de angst om werkloos te raken na melding van een ongeval ook toeneemt. Bij afname van de werkloosheid geldt een wisselwerking.

Natuurlijk roept dit weer een vraag op, namelijk of de ‘angst’ dan ook terecht is.  Vreemd genoeg blijkt de angst nog eens terecht te zijn. “Als bedrijven werknemers moeten ontslaan wegens marktomstandigheden, blijken werknemers die eerder een bedrijfsongeval meldden, een grotere kans te hebben weggestuurd te worden dan hun collega's die niet eerder bij een ongeluk betrokken waren", verklaart Van Ours.

Preventieve maatregelen
Door werknemers wordt vaak gesteld dat melding van een bedrijfsongeval juist bedoeld is om de werkgever aan te sporen tot het nemen van preventieve maatregelen. Blijkbaar zien werkgevers dit toch vaak (onterecht) anders.

"In tijden van hoogconjunctuur worden meer minder ernstige ongelukken gemeld en dat zal de werkgever ertoe aanzetten meer te investeren in preventie. Dat leidt zelfs tot overinvesteren. In een laagconjunctuur nemen de meldingen van ongelukken af en daardoor zullen de investeringen in veiligheid afnemen en dat leidt tot onderinvesteren", aldus Van Ours. Het onderzoek blijkt te zijn uitgevoerd op basis van gegevens van Oostenrijkse bedrijven. De vraag die ons (red.) dan resteert, is of dat beeld dan wel klopt als wij dit onderzoek projecteren op Nederlandse bedrijven.