Terug naar overzicht
± min

Ombudsman onderzoekt schadevergoedingen Gemeenten

9 juni 2010 - De Nationale Ombudsman onderzoekt letsel- en materiële schadevergoedingen van gemeenten aan burgers. Burgers klagen veel over te lage letselschade betalingen door gemeenten.

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft in een recent verzonden persbericht aangegeven dat hij van start gaat met een onderzoek naar de gemeentelijke schadevergoedingspraktijken. Brenninkmeijer gaat onderzoeken of de beleidsregels voor schadevergoeding zoals deze door de ministeries zijn uitgebracht, ook voor gemeenten toepasbaar zijn. Het onderzoek is hiermee een aanvulling op het rapport 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims' van de ombudsman over de schadevergoedingspraktijk van ministeries.

Het is algemeen bekend dat gemeenten een bijzondere positie innemen ten opzichte van de burger. De lijnen tussen gemeente en burger zijn kort. Dit kan dilemma's opleveren bij het behandelen van schadeclaims. Daarnaast zijn gemeenten, anders dan ministeries, verzekerd tegen schade bij verzekeraars als OVO en Centraal Beheer Achmea en behandelen deze verzekeraars de schadeclaims. Ook hieruit kunnen dilemma's voortkomen bij het toepassen van de spelregels voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims.

De Nationale ombudsman brengt de klachten in kaart die hij heeft ontvangen over de behandeling van schadeclaims door gemeenten. Daarnaast voert de Ombudsman gesprekken met onder meer het Verzekeringsplatform Overheden (VPO), de verzekeraars en een aantal gemeenten. Naar verwachting wordt het onderzoek in november 2010 afgerond.

Behoorlijk omgaan met schadeclaims
Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek van de Nationale ombudsman naar schadevergoeding door het rijk. Dat werd juni 2009 afgerond met het rapport 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims'. Uit dit rapport vloeide een schadevergoedingswijzer voort met vijftien spelregels voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims. Het kabinet betuigde in zijn reactie zijn instemming met dat rapport en gaf aan dat het de spelregels beschouwt als praktische handreiking voor de rijksoverheid voor de omgang met schadeclaims.