Terug naar overzicht
± 4 min

Verkeersongevallen tijdens werktijd en werkgeversaansprakelijkheid

In het Burgerlijk Wetboek staat in artikel 7:611 dat zowel een werkgever als werknemer verplicht is zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Uit deze vrij open norm kunnen tal van concrete verplichtingen voor de werkgever en (in mindere mate) de werknemer worden afgeleid.

Verplichtingen van de werkgever

Eén van de verplichtingen van de werkgever is dat hij ervoor moet zorgen dat zijn werknemers goed zijn verzekerd tegen de risico’s van ongevallen in het verkeer. De Hoge Raad wees er in uitspraken op dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers van wie de werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. De omvang van deze verzekeringsplicht hangt af van de concrete situatie.

Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen

Komt de werkgever de verzekeringsplicht niet na, dan vormt dat een tekortkoming van de werkgever in de nakoming van zijn verplichtingen. De werkgever is dan aansprakelijk voor zover de werknemer door die tekortkoming schade heeft geleden. De schade die de werknemer in dat geval op de werkgever kan verhalen is dus gelijk aan de uitkering die een behoorlijke verzekering hem zou hebben verschaft.

Woon-werkverkeer valt buiten aansprakelijkheid

Bij de verzekeringsplicht van de werkgever voor ongevallen in het verkeer, moet rekening worden gehouden dat woon-werkverkeer over het algemeen buiten aansprakelijkheid van de werkgever valt. Dit verkeer wordt namelijk gezien als iets wat binnen de privésfeer van de werknemer valt.

Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Meer informatie over de verplichtingen van werkgevers wanneer er een verkeersongeval tijdens werktijd plaats heeft gevonden? Neem dan contact met ons op!

Geschreven door: