Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Waarom het aantal dodelijke slachtoffers van een bedrijfsongeval toeneemt

Het aantal dodelijke slachtoffers door bedrijfsongevallen is drastisch toegenomen. Vorig jaar moesten zeventig mensen een ongeval op het werk met de dood bekopen. Dat is 19 slachtoffers meer dan in 2015. Wat zijn de oorzaken?

Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2.500: 14 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het jaarverslag van de inspectie SZW. SZW noemt de groei ‘zorgelijk’ en stelt dat de cijfers in werkelijkheid nog hoger liggen. Bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd namelijk vorig jaar niet gemeld. De cijfers over bedrijfsongevallen lopen flink uiteen. Het RIVM stelt dat er jaarlijks 230.000 werknemers een arbeidsongeval krijgen. Het CBS rept over zo’n 240 duizend werknemers, TNO over 192.000, die de verschillen wijt aan het feit dat CBS en RIVM ruimere definities hanteren en soms andere selecties maken, waardoor de cijfers niet direct vergelijkbaar zijn met de cijfers gepubliceerd door TNO. Terug naar waar het in dit artikel over gaat het toenemend aantal (dodelijke) slachtoffers naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Hoe komt dat?

Volgens SZW is er niet één oorzaak te noemen, maar liggen er diverse oorzaken aan ten grondslag. Te weten:

 • Winst gaat boven veiligheid
  Anno 2016 en 2017 zijn er nog steeds werkgevers die het niet zo nauw nemen met de veiligheid van hun werknemers. Geld verdienen lijkt belangrijker dan investeren in een veilige werkomgeving.
 • Tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies
  Tijdelijke werknemers worden doorgaans ingezet voor het opvangen van piekdrukte, maar ook om de bezetting tijdelijk op het gewenste niveau te krijgen. Voor een effectieve inzet moeten ze goed worden ingewerkt, aangestuurd en begeleid. De leidinggevende moet zorgen voor praktische informatievoorziening over gezond en veilig werken. In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd. Tijdelijke krachten worden in het diepe gegooid en tijd en extra mankracht om de tijdelijke werknemer in te werken ontbreekt.
 • Werknemers beheersen het Nederlands onvoldoende
  Naar schatting is in vijf tot tien procent van het aantal bedrijfsongevallen onvoldoende taalbeheersing de oorzaak van het ongeval. Werknemers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen – zowel mondeling als schriftelijk – of moeite hebben met lezen en schrijven, zijn namelijk niet (altijd) in staat om veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen. Ook schort er het nodige aan de leesbaarheid van veiligheidsdocumenten. Deze zouden in onbegrijpelijke taal zijn geschreven. Maatregelen als foto’s of plaatjes om veilige en onveilige situaties aan te duiden of allemaal Engels spreken, blijken onvoldoende te werken.
 • Uitzendkrachten lopen meer risico dan werknemers in vaste dienst
  De kans op een ongeval is bij flexibele krachten twee keer zo hoog blijkt uit het rapport van de inspectie SZW. De inspectie vermoedt dat de hogere inzet van uitzendkrachten samenhangt met economisch herstel. Er was vaker een verband te zien tussen een groei van het Bruto Binnenlands Product en het aantal ongevallen op het werk.

De inspectie verwacht dat het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen bij ongewijzigd beleid in 2017 verder zal toenemen. Een schone taak - morele plicht - dus voor overheid en het bedrijfsleven om te leren van dodelijke ongevallen, maar ook van de slachtoffers met letselschade die het ongeluk overleefde. Zeker bedrijfstakken als de bouw waar werknemers een verhoogd risico lopen zijn gewaarschuwd. In de bouw worden al jaren de meeste dodelijke slachtoffers geregistreerd. In 2016 overleden zestien slachtoffers, in 2015 waren dat er negen, in 2014 twintig en in 2013 25.

Aansprakelijkheid arbeidsongevallen
Voor letselschade na bedrijfsongevallen geldt dat het slachtoffer een sterke bescherming geniet en de aansprakelijkheid vaak bij de werkgever ligt. Als een werknemer buiten zijn schuld om een bedrijfsongeluk krijgt, kan de werknemer de loonschade en letselschade verhalen op de veroorzaker. Hebt u onverhoopt letselschade tijdens het werk opgelopen? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade? Bel onze helpdesk voor gratis advies: 0880 112 129.