✔ Kosteloos juridische hulp                         ✔ Rechtvaardige schadevergoeding               ✔ Altijd in de buurt

Werkgeversaansprakelijkheid

Deze vorm van aansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van de werkgever voor een door een werknemer overkomen ongeval in de uitoefening van zijn werkzaamheden. In bepaalde gevallen vallen ook vrijwilligers en zzp’ers onder werkgeversaansprakelijkheid. Bij werkgeversaansprakelijkheid is het van belang dat een werkgever in het kader van de veiligheid van haar werknemers alles heeft gedaan wat in alle redelijkheid van de werkgever verwacht mag worden. Denk daarbij aan veilige machines, werkplekken, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), maar ook voldoende en juiste instructie, voorlichting en zelfs controle op naleving.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap, beschreven in artikel 7:611 BW, is nauw verbonden aan werkgeversaansprakelijkheid. Goed werkgeverschap is een belangrijk onderdeel in het arbeidsrecht. Maar wat is goed werkgeverschap? Bij goed werkgeverschap wordt vaak een beroep gedaan op een aantal algemene rechtsbeginselen:

  • Het gelijkheidsbeginsel; werknemers die in dezelfde situatie zitten als collega’s, moeten ook op dezelfde manier als deze collega’s worden behandeld.
  • Het vertrouwensbeginsel; een werknemer mag vertrouwen op verwachtingen die de werkgever bij hem wekt.
  • Het beginsel van verworven recht; werknemers kunnen bepaalde verworven rechten, zoals elk jaar een kerstpakket of bonus krijgen, die niet in de arbeidsovereenkomst staan, eventueel toch afdwingen via het beginsel van goed werkgeverschap.
  • Het motiveringsbeginsel; beslissingen van de werkgever met betrekking tot de werknemer, zoals een schorsing of ontslag, dienen gemotiveerd te worden.
  • Het evenredigheidsbeginsel; beslissingen van de werkgever mogen het belang belang van de werknemer niet onevenredig schaden.
  • Het zorgvuldigheidsbeginsel; werkgevers moeten zich goed moet informeren en weloverwogen beslissingen moet maken met betrekking tot werknemers.
  • Het verbod van detournement de pouvoir; het verbod op het misbruiken van bevoegdheden.

Direct uw verhaal vertellen?

Door ons te bellen, Whatsappen of door een e-mail te sturen kunnen we je direct vertellen hoe hoog de letselschadevergoeding ongeveer is en hoe we je kunnen helpen om deze vergoeding zo snel mogelijk te krijgen.

Bel gratis 0880 112 130Whatsapp ons: 06-159 559 48Meld jouw schade online

Werknemersbeschermende wetgeving

Wetgeving omtrent werkgeversaansprakelijkheid is werknemersbeschermende wetgeving, waardoor werknemers meer rechten hebben en bescherming genieten bij het aansprakelijk stellen van werkgevers voor opgelopen schade door arbeidsongevallen.

Werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht

Werkgevers hebben een zorgplicht. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Zo moeten werkgevers redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat werknemers tijdens de uitoefening van werkzaamheden geen schade lijden. Werkgevers dienen zodanige maatregelen te treffen, en aanwijzingen te verstrekken, zoveel als redelijkerwijs nodig is, om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van werkzaamheden schade lijden door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Schadevergoeding claimen

Als een werknemer schade heeft geleden door een bedrijfsongeval, bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Bij veel bedrijfsongevallen zal dit echter moeilijk te bewijzen zijn. De werknemer kan zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade en schadevergoeding eisen.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval en de werkgeversaansprakelijkheid is vastgesteld, heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te compenseren die u nu en in de toekomst maakt als gevolg van het arbeidsongeval. Naast een materiële vergoeding bevat een letselschadevergoeding vaak ook een vergoeding voor immateriële schade (smartengeld) zoals:

  • leed
  • pijn
  • gederfde levensvreugde

Gratis rechtsbijstand

Letselschadeslachtoffers kunnen bij het claimen van letselschade een belangenbehartiger zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat inschakelen. Zij geven u advies, verhalen de opgelopen schade bij de aansprakelijke partij en ontzorgen u gedurende uw letselschade zaak.

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, dan is het in Nederland zo geregeld dat die persoon of dat bedrijf ook alle kosten van uw juridische bijstand moet betalen. De juridische dienstverlening van uw letselschade jurist of advocaat kost u dan niets.

Bij bedrijfsongevallen met letselschade heeft het behoud van een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever hoge prioriteit. U hoeft zich niet bezwaard te voelen om uw werkgever aansprakelijk te houden voor uw schade. Werkgevers zijn vrijwel altijd verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval.

Gratis hulp bij het claimen van letselschade?

Wij beantwoorden graag jouw vragen over letselschade, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van een letselschadebureau. Je ontvangt binnen één werkdag een reactie.

Hoe kunnen wij je bereiken?

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk de situatie bespreken? Je kan altijd het contactformulier invullen

Letselschade.nl specialisten
Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen.