Terug naar overzicht
± 4 min

Het coronavirus en de zorgplicht van de werkgever

Een werkgever heeft op grond van de wet een zorgplicht. Hij moet dan ook alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen en risico’s te beperken. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen die een werkgever neemt, kan het gebeuren dat een bedrijfsongeval plaatsvindt. Een werknemer komt bijvoorbeeld ten val op een bouwterrein of hij raakt bekneld tijdens zijn werkzaamheden. In sommige gevallen volstaat een interne melding binnen het bedrijf, maar andere gevallen heeft de werkgever de plicht om een ongeval te melden bij de arbeidsinspectie.

Zorgplicht werkgever

De werkgeversaansprakelijkheid staat geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van dit artikel rust op de werkgever een zorgplicht welke inhoudt dat de werkgever verplicht is maatregelen te nemen en aanwijzingen te geven die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt. Het is aan de werknemer om te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Als vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden of omdat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

De zorgplicht van de werkgever strekt zich onder andere uit over de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de arbeid wordt verricht. Daarnaast betreft de zorgplicht van de werkgever ook het onderhoud, het geven van instructies en het houden van toezicht op behoorlijk onderhoud en op behoorlijke naleving van de instructies die door hem zijn gegeven. In de rechtspraak is bepaald dat aan de zorgplicht van werkgever strenge eisen gesteld mogen worden.

Leestip: Het melden van een bedrijfsongeval

Het coronavirus en de zorgplicht

De werkgever moet in het kader van zijn zorgplicht een veilige werksfeer creëren. De werkgever dient allereerst ervoor te zorgen dat hij voldoende inlichtingen geeft over de mogelijke symptomen van het coronavirus en de verspreiding daarvan. Het is om deze reden verstandig om als werkgever te beschikken over up to date kennis over de uitbraak van het virus en de maatregelen die worden opgelegd door de overheid.

Ook is aan het te bevelen om als werkgever posters met waarschuwingen en leefregels op te hangen en regelmatig met de werknemers daarover te spreken. Daarnaast dient de werkgever hygiënemaatregelen te nemen om te voorkomen dat er fysiek contact plaatsvindt tussen werknemers onderling en waar nodig dient de werkgever adequate beschermingsmiddelen aan te bieden.

Mocht de werkgever constateren dat een werknemer coronasymptomen heeft dan moet hij deze werknemer naar huis sturen. Zelfs als de werknemer slechts de symptomen van het virus heeft en het coronavirus dus niet daadwerkelijk is vastgesteld. De veiligheid van de werksfeer komt namelijk in gevaar wanneer niet-besmette werknemers zich omringen met besmette werknemers. De werkgever moet gelet op zijn zorgplicht ervoor waken dat zijn werknemers ziek worden.

Thuiswerken

Het advies van de rijksoverheid is om zoveel als mogelijk thuis te werken. Als een werkgever een werknemer thuis laat werken, dan is het wel van belang dat een werkgever in de gaten houdt dat de werknemer wel gebruik kan maken van een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. De werkgever dient ervoor te zorgen dat werknemers in een goede lichaamshouding het werk kunnen verrichten. Dit kan bijvoorbeeld door meubilair en overige hulpmiddelen aan te passen aan de individuele behoeften, lichaamsmaten en werkzaamheden van de werknemer. De kans op uitval wordt hiermee aanzienlijk verkleind.

Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Meer informatie over de verplichtingen van werkgever? Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden graag vrijblijvend de vragen. Bel gratis met een van onze letselschadejuristen o. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan schade gemeld worden via het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

Geschreven door: