Terug naar overzicht
± min

Bellen in de auto niet verantwoordelijk voor aantal ongevallen met letsel?

Elke verkeersdeelnemer is er wel eens mee geconfronteerd; iemand die zit te bellen in de auto en zijn aandacht op het verkeer ziet verslappen.

Uit recente onderzoeken welke gebaseerd zijn op zogenaamde Naturalistic Driving-observatie, komt naar voren dat de risico's op ongevallen, waarbij letsel kan worden opgelopen, veel kleiner zijn dan uit eerdere studies en onderzoeken naar ongevallen naar voren kwam. Daarbij werd namelijk gesteld dat de kans op een ongeval met letsel 4 maal groter was dan zonder mobiel bellen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, afgekort SWOV, heeft een inventarisatie gedaan van de diverse onderzoeken en studie welke betrekking hebben op afleidingen tijdens verkeersdeelnamen. Op grond van deze inventarisatie en de Naturalistic Driving-observatie durft zij te stellen dat de ongevalskans veel kleiner is dan eerst werd aangegeven. Hier voegt het SWOV direct aan toe dat de Naturalistic Driving-observatie een betrekkelijk nieuwe onderzoekmethode is.

Naturalistic Driving-observatie:
De Naturalistic Driving-observatie is een onderzoeksmethode die vrij nieuw is en veel verder gaat dat de onderzoeksmethoden die voorheen plaatsvonden. Bij de Naturalistic Driving studies worden verkeerssituaties en bestuurders op een onopvallende manier geobserveerd door hele kleine camera’s en sensoren in hun eigen voertuig. De betekenis van de verschillende uitkomsten van dergelijke studies is op dit ogenblik nog onvoldoende duidelijk, aldus de SWOV. ‘Het is daarom te vroeg om te concluderen dat het wel meevalt met het risico van mobiel bellen in de auto. Ook als het risico lager blijkt dan aanvankelijk gedacht, zijn de verkeersveiligheidsconsequenties aanzienlijk wanneer er veel mobiel gebeld wordt tijdens het rijden.’

Handsfree versus handsheld bellen:
In tegenstelling tot wat ook eerder werd gesteld door deskundigen, biedt handsfree bellen geen significant voordeel boven handheld bellen, als het gaat om automobilisten, aldus concludeert de SWOV verder. Dit blijkt uit zowel gedragsstudies als uit studies naar het ongevalsrisico.

Afleidende activiteiten:
Zoals uit de onderzoeken van het SWOV naar voren komt blijken automobilisten ongeveer 25 tot 30 % van hun rijtijd te besteden aan afleidende activiteiten, waarvan de helft voor rekening van een gesprek met een passagier komt. De rest bestaat onder meer uit (harde) muziek luisteren, reclameborden bekijken, bellen, bedienen van navigatieapparatuur, eten, drinken, en sms-en. Vooral dat laatste behoort tot de meest gevaarlijke bezigheden onderweg. Hoewel een causaal verband moeilijk is aan te tonen, aldus de SWOV, schatten de meeste studies dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan van zo’n 5-25% van alle auto-ongevallen waarbij dus ook letsel wordt opgelopen. De uiteenlopende cijfers hebben onder meer te maken met de gehanteerde definitie van afleiding en de gehanteerde methode om de risico’s te schatten. Of het verbod op handheld bellen uiteindelijk effect heeft op de ongevallencijfers en dus letselschade gevallen in Nederland is nog niets duidelijk. Hieraan kunnen dus nog geen conclusies worden verbonden.