Terug naar overzicht
± min

Artsen Maasstad Ziekenhuis tuchtrechterlijk vervolgd

Inmiddels heeft de Inspectie voor de Gezonheidszorg (IGZ) naar buiten gebracht dat het falen in het Maasstad Ziekenhuis, bij de aanpak van de uitbraak met de multiresistente Klebsiella oxa-48 bacterie, vorig jaar haar duidelijk valt te verwijten. verwijtbaar

Het ziekenhuis functioneerde op de diverse afdelingen niet naar behoren. De inspectie  heeft in dit licht besloten een tuchtklacht indienen tegen meerdere artsen/microbiologen

De inspectie ergert zich aan het feit dat de bestuurder, maar ook de raad van toezicht absoluut niet voldoende oog voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg hadden. Zo is uit onderzoek gebleken dat niet aleen de directieraad maar ook de zorgmanagers veel te laat en niet afdoende in actie kwamen. Vervolgens namen ook (daardoor?) medisch specialisten en verpleegkundigen niet de verantwoordelijkheid die op hen rustte. Er werd niet of nauwelijks samengewerkt en onderling was er onvoldoende communicatie om de uitbraak de kop in te drukken en nieuwe infecties te voorkomen.

Duidelijk is voorts dat allen bekend waren met de aard en omvang van de uitbraak en hebben daarom volgens de inspectie patiënten aan grote risico’s blootgesteld.Aldus het IGZ wordt de tuchtklachtjuist tegen de artsen/microbiologen ingesteld omdat met name zij een zware verantwoordelijkheid dragen om te zorgen voor effectieve infectiepreventie en in te grijpen als dat nodig is. De inspectie vindt dat zij niet gehandeld hebben zoals verwacht mag worden.

Alle artsen-microbioloog waren op de hoogte van de Klebsiella-uitbraak maar reageerden niet adequaat op het toenemende aantal besmette patiënten. Zij spraken elkaar niet aan op hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen en zochten onvoldoende hulp van boven en van buiten.

Het IGZ blijft het ziekenhuis intensief volgen omdat de inspectie er vorig jaar onvoldoende vertrouwen in had dat de toenmalige bestuurder de uitbraak zou beheersen. Derhalve stelde zij het Maasstad Ziekenhuis in juli 2011 onder verscherpt toezicht. Uiteindelijk trof het ziekenhuis adequate maatregelen en bracht de uitbraak tot staan. Door voldoende vertrouwen in de aanpak van het huidige bestuur is het verscherpt toezicht in september 2011 opgeheven. De inspectie blijft het ziekenhuis de komende tijd echter intensief volgen om te controleren of de maatregelen leiden tot een verdere verbetering van de infectiepreventie in het belang van de patiëntveiligheid.

Wij hebben ook op 29 juli 2011 over deze kwestie een artikel op onze site geplaatst; lees meer op : Meldpunt medisch falen Maasstadziekenhuis (letselschade.nl)