Terug naar overzicht
± min

Hoe kunnen we het aantal fietsslachtoffers terugdringen?

In 2015 vielen er 185 dodelijke fietsslachtoffers in het Nederlandse verkeer. Het aantal fietsers dat jaarlijks verongelukt is al jaren gelijk. Dat meldt CBS vandaag. Wat is er nodig om het aantal dodelijke fietsongevallen terug te dringen?

In 2015 kwamen 115 mannen en 70 vrouwen door fietsongevallen om het leven. In 1997 kwamen 264 fietsers om bij een verkeersongeluk, het hoogste dodental van de afgelopen twintig jaar. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers daalde in 2004 tot 180 en is hierna blijven schommelen rond hetzelfde niveau.

Het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel kan vanaf 2010 niet goed worden bepaald doordat de gegevens onvoldoende betrouwbaar zijn. Wel kan op basis van ziekenhuisgegevens gesteld worden dat naar verhouding steeds meer fietsers slachtoffer worden van een verkeersongeval. En dat bijna driekwart (73%) van de ‘fietsdoden’ en bijna de helft (46%) van de ernstig verkeersgewonden 60 jaar of ouder is.

Wat is er nodig om het aantal (dodelijke) fietsongevallen terug te dringen? Crow Fietsberaad, kenniscentrum voor fietsbeleid, geeft op haar website vier belangrijke maatregelen die minister Schultz in een brief aan de Kamer heeft gestuurd. Het gaat om maatregelen die al genomen zijn of op de rol staan om de veiligheid van fietsers te verbeteren:

Maatregel 1. Verbied gebruik van smartphones
Uit onderzoek van SWOV, Rijksuniversiteit Groningen, TNO en de Expertgroep verkeershandhaving blijkt dat het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen het grootste risico oplevert. In het verlengde van dat onderzoek is geopperd het gebruik van mobiele telefoons te verbieden. Je zou volgens de minister niet alleen handheld gebruik moeten verbieden, maar ook moeten voorkomen dat mensen doorgaan met het bedienen van de smartphone in een houder op het stuur.
Status: Binnenkort volgen tussenresultaten van het diepteonderzoek van VeiligheidNL onder fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland. Medio volgend jaar zullen de eindresultaten hiervan bekend worden.

Maatregel 2. Zorg voor minder drukte op fietspaden
CROW-Fietsberaad gaat in opdracht van minister Schultz in kaart brengen waar de knelpunten op fietspaden liggen en welke maatregelen praktisch haalbaar zijn. Ook heeft CROW-Fietsberaad voorstellen ontwikkeld hoe de capaciteit van fietspaden op kruispunten met verkeerslichten kan worden verruimd.
Status: De haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen gaat CROW in de praktijk testen samen met andere wegbeheerders in de vorm van pilots.

Maatregel 3. Adviseer lokale wegbeheerders bij inrichting fietspaden
In opdracht van het Ministerie van Infractstructuur en Milieu werkt CROW-Fietsberaad aan praktische handvatten voor lokale wegbeheerders bij het inrichten van fietsstraten. Status: Inmiddels zijn bijna 30 fietsstraten in kaart gebracht en is onderzocht welke inrichting goed werkt met het oog op doorstroming en veiligheid. Deze analyse is weergegeven in een discussienota. Hierin staat een eerste aanzet om te komen tot goed onderbouwde inrichtingseisen.

Maatregel 4. Zorg dat risicogestuurde aanpak centraal staat
De minister kondigt aan dat in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 de risicogestuurde aanpak centraal staat. Doel is niet alleen te onderzoeken hoe ongevallen met letselschade hebben plaatsgevonden, maar vooral hoe ongevallen zijn te voorkómen door te kijken naar:

  • weginfrastructuur
  • fietsinfrastructuur
  • alcohol
  • snelheid

ANWB heeft het instrument Cycle-RAP ontwikkeld. Met dit instrument krijgen wegbeheerders inzicht in de samenhang tussen de veiligheid van hun fietsnetwerk en wegkenmerken op wegvakniveau.
Status: Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 moet in 2018 klaar zijn. Het instrument van de ANWB wordt aangeboden aan overheden en andere belangstellenden, waaronder kleinere gemeenten.

Heeft u letselschade opgelopen door een fietsongeval?
En iemand anders is voor deze schade aansprakelijk? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Meer informatie? Bel gratis: 0800 – 0112