Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Jurilex Letselschade; meldpunt voor bedrijfsongevallen ZZP'ers

Jurilex Letselschade, met vestigingen in het gehele land, is een meldpunt gestart specifiek voor bedrijfsongevallen dan wel arbeidsongevallen. Vanaf de start heeft het letselschadekantoor Jurilex Letselschade zich gespecialiseerd in het behandelen van bedrijfsongevallen. Vele werknemers die letsel hebben opgelopen door een arbeidsongeval, heeft Jurilex Letselschade bijgestaan om voor hen een rechtvaardige schadevergoeding te realiseren.

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

Bij een bedrijfsongeval is al snel de werkgever aansprakelijk wegens schending van de zorgplicht die wettelijk is geregeld. Uiteraard zijn de meeste werkgevers voor een dergelijke aansprakelijkheid verzekerd en worden de werkgevers niet gedupeerd door een schadeclaim van hun werknemers als hen onverhoopt een ongeval overkomt.

Indien een werkgever een arbeidskracht, bijvoorbeeld een ZZP’er (=een Zelfstandige Zonder Personeel) inhuurde voor werkzaamheden op zijn bedrijf, was er geen sprake van een dienstbetrekking en was zo’n ZZP’er als het ware “vogelvrij” als hem tijdens de uitoefening van de werkzaamheden een ongeval overkwam. Een ZZP’er diende hier zichzelf voor te verzekeren hetgeen vaak niet werd gedaan in verband met de forse premies bij een risicovol beroep. Een ZZP’er was dan ook vaak zwaar gedupeerd indien hij blijvende beperkingen overhield tengevolge van een hem overkomen bedrijfsongeval.

Wijziging positie ZZP'ers

Daar is kortgeleden (terecht) een einde aan gekomen door een arrest van de Hoge Raad in maart 2012. Een zelfstandige voerde in de betreffende zaak werkzaamheden uit voor een opdrachtgever. Hij pleegde onderhoud aan een machine en verloor daarbij een been. De aansprakelijkheid van de opdrachtgever werd door diens verzekeraar afgewezen en een procedure bij de Rechtbank volgde. De Rechtbank wees de vordering van de zelfstandige af en in hoger beroep bevestigde het Gerechtshof de uitspraak, waarna het slachtoffer in cassatie ging bij de Hoge Raad.

Na jarenlang procederen kreeg het slachtoffer uiteindelijk het gelijk aan zijn kant en werd de opdrachtgever, c.q. de werkgever, alsnog aansprakelijk geacht voor de geleden en de nog te lijden schade van de zelfstandige. Dat de zelfstandige geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten, deed niets af van deze aansprakelijkheid. Het was hooguit van invloed geweest op de hoogte van de schade indien er wel sprake was geweest van een AOV.

Door deze unieke uitspraak van de Hoge Raad, is het nu dus ook voor ZZP’ers mogelijk om hun opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een ongeval die tijdens de werkzaamheden de zelfstandige is overkomen en hebben zij dezelfde rechten als de werknemer in loondienst !

Verjaringstermijn van 5 jaar

De algemene verjaringstermijn in dit soort zaken is 5 jaar. Dat betekent dat, indien een ZZP’er een ongeval is overkomen dat nog geen 5 jaar geleden is, hij alsnog een letselschadeclaim kan indienen.

Jurilex Letselschade roept dan ook met klem de zelfstandigen op, die in de periode vanaf 2007 tot op heden, letsel hebben opgelopen  bij de uitoefening van hun werkzaamheden, om zich alsnog te melden bij het meldpunt. Jurilex Letselschade neemt dan, voor het slachtoffer geheel kosteloos, de zaak in behandeling en zal alles in het werk stellen om een maximale schadevergoeding voor het slachtoffer te realiseren.

Meldingen kunnen worden gedaan op het telefoonnummer: 0880 – 112 112 (lokaal tarief) of via de website van jurilex: www.jurilex.nl

 

foto: Robert Hoetink, nationale beeldbank