Terug naar overzicht
± min

Kwaliteit artsen/ziekenhuizen... meten is weten!

Zorgverzekeraars in Nederland hebben al vaker aangegeven dat er een goed systeem moet komen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te meten. Zorgverzekeraar Achmea heeft aangegeven de komende jaren forse investeringen te doen in een systeem om de prestaties van artsen te meten. Daarbij wordt ook gekeken naar de algehele kwaliteit van de ziekenhuizen. Alleen al dit systeem gaat miljoenen kosten.

Uit cijfers blijkt dat van de vele miljarden die jaarlijks in de gezondheidszorg worden gepomt, maar van circa 6% bekend is wat het effect is van de medische behandeling. De directeur Zorg en Gezondheid Roelof Konterman geeft aan dat men dit percentage de komende 4 à 5 jaar naar zo'n 40 tot 50% wil brengen. Men is dus ambitieus!

Voor veel zorgverzekeraars geldt dat men de kwaliteit van de behandelingen ziet als de manier om de als maar stijgende kosten terug te brengen c.q. te beteugelen. Men redeneert: als artsen minder fouten maken, levert dat een mindere mate van sterfte op en onnodige complicaties en daarmee dus minder dure extra opnamen in een ziekenhuis en hersteloperaties. De ziekenhuis sectoren hebben al zelfreflectie toegepast door zelf normen te stellen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen wil een bepaald ziekenhuis nog bepaalde operaties mogen uitvoeren. Hierbij moet men denken aan minimumnormen zoals het aantal keren per jaar dat een operatie wordt verricht. Tot heden gelden de normen voor behandeling van borst-, long- en (slokdarm-)kanker en hartoperaties. Echter thans blijkt dat nauwelijks naar de resultaten van de behandelingen wordt gekeken. Dat blijkt momenteel ook niet mogelijk te zijn omdat er geen betrouwbare cijfers over bekend zijn.

Het systeem dat Achmea Zorg wil invoeren gaat om investeringen in een systeem dat voor elke zorgaanbieder het slagingspercentage van de behandeling bij gaat houden. Met de hieruit voortvloeiende informatie worden de betreffende artsen geconfronteerd. Met de cijfers kunnen vervolgens patiënten, maar ook huisartsen die patiënten doorverwijzen, worden geïnformeerd.

Uit cijfers is bekend dat dit voorgenomen systeem in Zweden tot een kwart minder sterfgevallen na operaties heeft geleid. Wij houden u van de ontwikkelingen op dit vlak op de hoogte.