Terug naar overzicht
± 3 min

Letselschade ZZP'er: AOV-uitkering mag niet verdisconteerd worden met vergoedingsplicht inkomensschade

Tussen Interpolis en een ZZP'er die als gevolg van een ongeval letselschade heeft opgelopen en arbeidsongeschikt is geraakt, bestaat een verschil van inzicht omtrent de vraag of en, zo ja, in hoeverre bij de beoordeling van de omvang van de door Interpolis (en indirect: Achmea) te vergoeden schade de uitkering op grond van de door het letselschade slachtoffer (verzoeker) gesloten AOV mag worden verrekend.

Inkomensschade ZZP'er gedekt door de AOV

De verzekeraar Interpolis Achmea en haar verzekerde die voor het ongeval aansprakelijk is doen op dit punt een beroep op het bepaalde in artikel 6:100 BW. Zakelijk weergegeven nemen zij het standpunt in dat de inkomensschade die het letselschade slachtoffer als gevolg van het ongeval heeft geleden voor een belangrijk deel – zo niet volledig – is gedekt door de AOV, die ook was afgesloten met het oog op het dekken van het risico van wegvallende inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid van de ZZP'er. Dit risico was dus al gedekt door een verzekering. Het standpunt van Interpolis Achmea komt er op neer dat het in strijd is met de redelijkheid om één schadepost twee maal vergoed te krijgen, enerzijds uit hoofde van een (sommen)verzekering die specifiek ter dekking van dit risico is afgesloten en één maal via een aansprakelijkheid van de verzekerde van Interpolis Achmea voor de gevolgen van het ongeval dat het letselschade slachtoffer is overkomen.

Uitspraak Hoge Raad

Zowel Interpolis Achmea als de ZZP'er, het letselschade slachtoffer, voeren aan dat voor een beslissing op dit geschilpunt de uitspraak van de Hoge Raad van 1 oktober 2010 (LJN BM 7808) leidend is. In deze uitspraak formuleert de Hoge Raad een zestal “gezichtspunten” die betrokken moeten worden bij de beoordeling van de vraag of het redelijk is om het in de vorm van een sommenverzekering genoten voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade te betrekken.

Kort weergegeven en toegespitst op de onderhavige zaak gaat het om de navolgende punten:
a. strekt de AOV ter dekking van dezelfde schade als die waarvoor Interpolis Achmea aansprakelijk zijn?
b. betreft de AOV een schade- of een sommenverzekering?
c. brengt onder de gegeven omstandigheden het feit dat de AOV door het letselschade slachtoffer zelf is afgesloten met zich mee dat verrekening is uitgesloten?
d. moet waarde worden gehecht aan de omstandigheid dat de aansprakelijke persoon de premies voor de te verrekenen sommenverzekering heeft voldaan?
e. dient aan de omstandigheid dat de aansprakelijkheid van Interpolis Achmea is gedekt door een verzekering doorslaggevend gewicht te worden toegekend?
f. brengt de aard van de aansprakelijkheid en de mate van verwijtbaarheid richting de aansprakelijke persoon met zich mee dat verrekening van voordeel redelijk is?

Conclusie rechter

De rechter is in deze tot de conclusie gekomen, na het wegen van beider standpunten dat in dit geval geen direct verband bestaat tussen de uit te keren jaarrente en (de omvang van) de inkomstenderving. Als motivering geeft hij aan: Het verzekerd risico is “arbeidsongeschiktheid” en niet “het gevolg van arbeidsongeschiktheid“ (inkomstenverlies). De polisvoorwaarden omschrijven niet de aard van de schade waarvoor de AOV dekking biedt en de omvang van de uitkering is ook op geen enkele wijze gerelateerd aan de omvang van de inkomensschade. In dat geval kan niet, althans niet in voldoende mate, worden geoordeeld dat de verzekering is aangegaan met het oogmerk dezelfde schade te dekken als die waarvoor Interpolis Achmea nu aansprakelijk wordt gehouden, te weten het verlies aan inkomen c.q. verdiencapaciteit als gevolg van arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door het arbeidsongeval.

De feitelijke omstandigheid dat in een situatie als de onderhavige een gelaedeerde de uitkering op grond van de AOV vrijwel altijd zal aanwenden om inkomensverlies te ondervangen maakt dit niet anders. Die omstandigheid zal doorgaans immers niet berusten op een vrije keuze van de gelaedeerde, maar op noodzaak, zeker zo lang een aansprakelijkheidsverzekeraar nog geen voorschotten op een schadeuitkering zal hebben voldaan.

Bijstand bij letselschade als ZZP'er?

Zeker bij letselschade zaken waarbij een ZZP'er is betrokken, is het raadzaam zeer gedegen bijstand te verlangen van experts op dit gebied. Voor informatie kunt u altijd volledig kosteloos contact met ons opnemen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.