Terug naar overzicht
± min

Meer letselschade claims verwacht door verruiming van de verjaringstermijn voor asbestclaims!

In diverse landelijke dagbladen viel afgelopen dagen te lezen dat het, door recentelijke arresten van het Hof Den Haag in twee letselschade zaken die betrekking hadden op asbest slachtoffers, makkelijker wordt om letselschade claims in te dienen.

In de arresten werd duidelijk naar voren gebracht dat de termijn waarop bedrijven nog aansprakelijk kunnen zijn voor de letselschade die een asbestslachtoffer lijdt, als gevolg van aanraking met asbest tijdens zijn/haar werkzaamheden, wordt opgerekt naar 1949. De termijn welke voorheen gold lag rond de jaren zestig.

In de twee zaken die voor het Hof dienden ging het om een werknemer die bij een scheepswerf werkzaam was geweest en de andere zaak ging om een medewerker die bij een droogdokmaatschappij had gewerkt. Zij hebben, ongeveer 45 jaar nadat zij bij het bedrijf waren blootgesteld aan asbest, de inmiddels bekende en ongeneeslijke asbestziekte (mesothelioom, of wel longvlieskanker) opgelopen. Het Hof Den Haag stelde de nabestaanden in het gelijk. De aansprakelijkheid in deze letselschade zaak werd toegewezen.

Kort samengevat betekenen deze arresten een doorbraak in 'letselschade land' omdat het Hof nu de verjaringstermijn verder heeft teruggeschroefd naar 1949, het jaar waarin asbestose als beroepsziekte werd erkend. Dat betekent dat bedrijven tot 1949 aansprakelijk kunnen worden gehouden voor letselschade in de vorm van asbestziekte indien zij na 1949 hun medewerkers hebben blootgesteld aan asbest en zij hierdoor ziek zijn geworden. De verjaringstermijn die hierbij gold van 30 jaar wordt dus verder verruimd.

De verwachting is dat door deze arresten meerdere letselschade zaken zullen volgen, omdat de discussie wordt voorkomen of de aansprakelijkheid nog wel binnen de (toen) geldende verjaringstermijn valt. Ook werkgevers en of haar aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen zich niet meer verschuilen achter opmerkingen dat zij de gevaren van asbest niet kenden. De werkgevers zijn verplicht zelf te onderzoeken aan welke stoffen zij hun werknemers blootstellen en welke gevaren dit met zich brengt.