Terug naar overzicht
± min

Minder mensen op de werkvloer met letselschade

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking als gevolg van letselschade is in 2012 licht afgenomen. De daling hangt samen met de verslechtering van de economische situatie in 2012 en de daarmee gepaard gaande afname van het aantal banen. Dit blijkt uit de meeste recente gegevens van UWV.

Tussen 2011 en 2012 is het aandeel werkende Wajong’ers - kinderen die op jonge leeftijd door een ongeval letselschade opliepen en niet in staat zijn om te gaan werken - licht gedaald van 25 naar 23,4 procent. Het aandeel werkende, deels arbeidsgeschikten (gedeeltelijk WGA’ers) daalde van 50 naar 47 procent. Het percentage werkgevers met Wajong’ers in dienst is met 4,8 procent gelijk gebleven. Het percentage werkgevers dat iemand met een WGA-uitkering in dienst heeft is licht gestegen tot 3,6 procent.

Het aantal werkende Wajong’ers liet de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. In 2012 ziet UWV voor het eerst een lichte daling van de arbeidsparticipatie van deze groep. Eind 2012 waren van de 240.000 mensen met een Wajong uitkering 53.000 aan het werk, waarvan 27.700 bij een reguliere werkgever. Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken zijn veel investeringen nodig. Bijna zestig procent van de Wajong’ers die bij een reguliere werkgever werken, krijgt een vorm van ondersteuning, zoals begeleiding door een jobcoach of loondispensatie.

Wajong en letselschade
Vroeger werd na het toekennen van de Wajong-uitkering slechts sporadisch gekeurd. De overheid ging er van uit dat er geen verandering meer zou ontstaan in de werksituatie van de jong gehandicapte. Om te bezuinigen besloot het kabinet alle Wajong gerechtigden in 2014 opnieuw te keuren. Naar verwachting zal meer dan de helft van de huidige uitkeringsgerechtigden niet meer aan de voorwaarden voldoen en dus geen Wajong uitkering meer krijgen. Die groep zal werk moeten gaan zoeken. Omdat al die mensen een handicap hebben en de huidige arbeidsmarkt zeer lastig is om werk te vinden, is de kans zeer klein dat ze ergens een baan zullen vinden. Veelal rest dan de Bijstand.