Terug naar overzicht
± min

Verbeteren verkeersveiligheid scheelt letselschade slachtoffers en doden!

Minister Schultz Verhagen heeft de Tweede Kamer bekend gemaakt met steeds meer overheden lokaal, maar ook gemeenten afspraken te hebben gemaakt over de aanpak van de verkeersveiligheid. Deze afspraken moeten er toe bijdragen dat het aantal letselschade slachtoffers afneemt evenals het aantal verkeersdoden. Uit onderzoeken van de SWOV blijkt dat het aantal verkeersdoden de laatste jaren wel afneemt, maar het aantal letselschade slachtoffers nu niet spectaculair daalt. Veelal oudere verkeersdeelnemers lijken sneller letselschade op te lopen dan jongeren.

Uit cijfers van de SWOV mag dan blijken dat Nederland behoort tot een van de verkeersveiligste landen van Europa, maar toch zijn er, zoals wij al eerder publiceerden sinds 2011 meer verkeersdoden te betreuren in vergelijk tot de laatste 10 jaar.

Minister Schultz wil dan ook met gemeenten snel aan de gang gaan om de onveilige fietspaden et cetera zo snel mogelijk op te lossen. Bijna iedereen kent in zijn of haar omgeving wel een situatie die al wel of bijna geleid heeft tot een ongeval met of zonder letselschade, door onveilige situaties op fietspaden. Hierbij kan je denken aan verkeerd of misplaatste paaltje op de weg of zeer slecht verlichte paden.

Het is de bedoeling voor gemeenten in het jaar 2014 een soort draaiboek klaar te hebben, hetgeen gemeenten gaat helpen, middels het geven van richtlijnen, bij het construeren van kruisingen en rotonden et cetera. Veel gemeenten kijken niet over haar grenzen heen en bedenken allen voor bepaalde problemen andere oplossingen, waardoor voor de verkeersdeelnemers verwarring kan ontstaan. De minister wil daarom dat gemeenten zo veel mogelijk op dezelfde wijze hun wegennet ontwerpen. Dat zij er geen gras over laat groeien mag blijken uit het gegeven dat zij hiervoor een budget van bijna 140 miljoen euro voor vrij wil maken tot 2018.

Daarnaast vindt het ministerie het van belang diverse cursussen te (blijven) ondersteunen en te investeren in verder onderzoek, zoals:
* het aanbieden van scootmobielcursussen en fietsactiviteiten
* organiseren van zogenaamde mobiliteitsdagen, om de verkeersveiligheid onder senioren te bevorderderent.
* subsidiëren van de fietsverlichtingscampagne van de Fietsersbond
* financieel ondersteunen van onderzoek naar oorzaken van fietsongevallen

Zoals wij al eerder publiceerden op onze site, is het ministerie er veel aan gelegen om haar doelstelling voor 2020 te bereiken, namelijk maximaal 500 verkeersdoden, waarvan elke er één te veel is en maximaal 10.600 letselschade slachtoffers als gevolg van verkeersongevallen. Hoewel wij een onderbouwing missen, schat het ministerie in dat de maatregelen zouden kunnen leiden tot een afname van circa 50 verkeersdoden en 1000 tot 2500 ernstige letselschade slachtoffers in 2020.

De toekomst zal het leren of er inderdaad een afname zal zijn in het aantal letselschade slachtoffers en verkeersdoden. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen zodra mogelijk hierover nader publiceren.