Terug naar overzicht
± 0 min

Wijzigingen in de sociale wetgeving anno 2013 kunnen van invloed zijn op letselschade uitkeringen.

Per 1 januari 2013 heeft ons sociale stelsel een groot aantal wijzigingen ondergaan. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong, waarmee letselschade slachtoffers of nabestaanden te maken kunnen kijken na een ongeval, zijn vanaf 1 januari 2013 aangepast. De sociale verzekeringen zijn met name aangepast omdat de uitkeringen die hieruit voortvloeien op haar beurt gekoppeld worden aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is namelijk per 01.01.2013 gestegen van € 1.456,20 naar € 1.469,40 euro bruto per maand. Daarnaast hebben wijzigingen in belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen.

AOW:
Het bovenstaande betekent op haar beurt weer dat ook fiscale wijzigingen ontstaan in het licht van uitkeringen die gekoppeld zijn aan het netto minimumloon. De netto uitkering van AOW’ers zal tussen de 10 en de 20 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met 20 euro omhoog naar € 997,02 per maand. Echtparen waarvan beide partners AOW-gerechtigd zijn, krijgen in totaal netto bijna € 20,00 per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op € 1.362,82  per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag.

MKOB:
De Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen  is per 1 januari 2013 verlaagd van € 33,65 naar € 28,14 per maand. De verlaging van de MKOB is onderdeel van de Wet uniformering loonbegrip.

ANW:
De ANW-uitkeringen zijn ook gekoppeld aan het netto minimumloon. Hoewel de bruto ANW-uitkeringen zijn gestegen (met uitzondering van de halfwezenuitkering) dalen de netto ANW-uitkeringen. De netto ANW-uitkeringen dalen met € 3 tot € 10 euro per maand. De reden hiervoor is de stijging van het tarief van de eerste belastingschijf en de afbouw van de algemene heffingskorting.

WW,WIA / WAO:
De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden. Zo is bijvoorbeeld van belang hoe hoog het inkomen was voordat iemand een uitkering kreeg. Voor de berekening van de uitkering geldt bovendien een maximum inkomen; verdient iemand meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op € 194,85 bruto per dag en op jaarbasis € 50.855,85. Het maximum premieloon wordt per 1 januari 2013 vastgesteld op € 50.853,00. Per dag komt dit uit op € 195,58.